Els Becaris i la Seguretat Social

 

.

.Des de l’entrada en vigor del Reial Decret 1493/2011 , de 24 d’octubre les empreses , entitats , administracions i tots aquells organismes que ocupen estudiants en pràctiques professionals a canvi de d´una contraprestació econòmica, qualsevol que sigui el seu concepte o forma en que es perceb , tenen l’obligació de cotitzar per ells .

.

A quí ens referim,

.

Segons aquesta normativa, queden assimilats a treballadors per compte d’altri , els qui participen en programes de formació finançats per entitats o organismes públics o privats que , vinculats a estudis universitaris o de formació professional , no tinguin caràcter exclusivament lectiu sinó que incloguin la realització de pràctiques formatives i comportin una contraprestació econòmica per als participants..

La condició de participants en aquests programes de formació s’acredita mitjançant certificació expedida per les entitats o organismes que els financen , en el qual haurà de constar que el programa reuneix els requisits exigits així com la durada del mateix.

.

L´empresari,

 

L’entitat o organisme que financi el programa tindrà la condició d’empresari , assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social.

Quan el programa formatiu estigui cofinançat per dos o més entitats o organismes , tindrà la condició d’empresari aquell al qual correspongui fer efectiva la respectiva contraprestació econòmica.

Aquests  anomenats col · loquialment  Becaris , tenen dret a la mateixa protecció que els assalariats del règim general (baixes per malaltia comuna , accident , maternitat …. ), exceptuant la protecció per desocupació.

..

La cotització,

.

La cotització a la Seguretat Social es porta a terme aplicant les regles establertes per als contractes per a la formació i l’aprenentatge, referent a la cotització per contingències comuns i professionals. No existint l’obligació de cotitzar per atur, FOGASA ni formació professional .

La cotització esmentada es realitzarà en un codi de compte cotització creat a aquest efecte i diferenciat de la resta de treballadors..

La incorporació al Règim General de la Seguretat Social , amb la conseqüent afiliació i / o alta, així com la baixa en aquest règim , es produirà a partir de la data d’inici ia la del cessament de l’activitat del participant al programa de formació.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.