Com es gestionen les AMPAs a Catalunya?

. 

Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, conegudes com AMPAs, són entitats de dret privat amb l’objectiu fonamental de representar els interessos dels pares, mares o tutors legals en els centres educatius dels seus fills. Estan integrades pels pares i mares de l’alumnat pertanyent a l’escola en què es trobin els seus fills i la inscripció a la mateixa és voluntària. Es pot romandre com a associat durant el temps en què els fills romanguin en el Centre.

.

Per tant, només poden ser membres del AMPA els pares o els tutors dels alumnes que cursin els seus estudis als centres docents.

Les AMPAs amb interessos similars es poden unir en federacions o confederacions que permeten la presència de l’opinió dels pares i mares davant les autoritats corresponents.

Les AMPAS són entitats sense afany de lucre, i com a tals, resten subjectes a determinades obligacions comptables i fiscals.

En aquest blog volem donar una breu pinzellada a aquests obligacions comptables i fiscals.

Sovint les AMPAs duen a terme moltes activitats com la gestió de casals d’estiu, la gestió de menjadors, la venda de llibres, l’edició de publicacions, l’organització d’actes i festes, etc..

Per aquest motiu cal planificar bé els recursos de que disposen i com aplicar-los a les diferents activitats que coordinen, cosa que fa que calgui la implementació de sistemes comptables que permetin disposar de la informació econòmica d’una manera correcte i transparent i poder complir així amb les obligacions comptables i la corresponent normativa jurídica i fiscal.

En el moment de la seva creació o constitució, cal:

 • Inscriure l’AMPA com a associació en el registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat.
 • Un cop inscrita cal remetre al Departament d’Ensenyament una còpia de l’Acta Fundacional i dels Estatuts registrats. Aquest disposa d’un cens d’associacions, federacions i confederacions de pares d’alumnes dels centres docents de Catalunya.
 • Per a començar a desenvolupar l’activitat pròpia de l’entitat s’ha de sol·licitar el NIF a l’Administració Tributària i informar de les obligacions tributàries que pertoquin.

Per tal de que les AMPAS puguin accedir a ajuts, és imprescindible que estiguin inscrites al Registre d’Entitats.

 

Tipus d’activitats que es realitzen des de les AMPAs i llurs obligacions comptables:

.

Cal diferenciar entre activitats socials i activitats que suposen una activitat econòmica:

 • Activitats socials: Gaudeixen de beneficis fiscals, i entre d’altres poden ser de col·laboració entre escola i pares, organització de reunions, organització de xerrades, ponències, conferències sempre gratuïts, activitats i esdeveniments gratuïts, elaboració de revistes de difusió també gratuïtes, etc..

 

 • Activitats econòmiques: És el cas d’activitats que pel seu exercici, es percep una contraprestació econòmica, sovint sols per a cobrir despeses. A modus d’exemple serien la realització de casals d’estiu, gestió de menjadors escolars, gestió d’activitats extraescolars, venda de llibres, material escolar, material esportiu, ect… sempre que per a totes elles  es cobri per a la seva realització.

Un AMPA que desenvolupa activitat econòmica, està obligada a portar una comptabilitat d’acord amb el Pla de Comptabilitat per a Fundacions i Associacions publicat al Decret 259/2008, i també a presentar els comptes a Hisenda mitjançant el Impost sobre Societats.

Per tant, les AMPAs que no estan obligades a presentar el Impost sobre Societats no estaran obligades a portar una comptabilitat d’acord amb el Pla General Comptable, però sí almenys un llibre de caixa on es detallin els ingressos i les despeses.

La gestió comptable de les AMPAs és una obligació legal i una eina que ajuda a gestionar-la i a tenir un control més eficaç.

.

Obligacions documentals de les AMPAs:

.

Les AMPAs han de complir una sèrie d’obligacions documentals com a garantia de l’efectivitat dels drets dels socis i sòcies. Aquestes obligacions són:

 • Llibre registre d´ associats i associades
 • Llibre d’actes de les assemblees
 • Llibre d’Inventari dels Béns
 • Llibres de comptabilitat d’acord amb la seva activitat o tipologia
 • Llibre registre de voluntaris

.

Règim fiscal i tributari de les AMPAs:

.

D’entrada cal tenir clar quin és el tipus d’activitats que realitzen i al fet de si es cobra o no per fer-les. Això serà el que ens marcarà la implicació tributària de l’entitat.

Les AMPAs estaran sotmeses a:

 • IVA: Depenent del tipus d’activitat econòmica a desenvolupar, podria estar en una de les situacions d’exempcions de l’impost.
 • IS: Les associacions tenen un règim fiscal especial d’entitats parcialment exemptes on es disposa la obligatorietat de presentar la declaració en el cas de desenvolupar activitats econòmiques que son les que tributarien.
 • IRPF: Afectarà a les AMPAs quan aquestes paguin rendes que estiguin subjectes a retenció, com remuneracions salarials de treballadors o rendiments d’activitats professionals, per exemple.
 • IAE: Normalment les AMPAS quedaran exemptes d’aquest impost.
 • Tributs locals-

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.