.

NOVA BONIFICACIÓ A LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A CONTRACTES INDEFINITS

..
El Reial decret llei 3/ 2014, de 28 de febrer , de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida, estableix una reducció de la cotització empresarial per contingències comuns a la Seguretat Social per a noves contractacions indefinides que mantinguin l’ ocupació neta durant almenys tres anys.

.

Podran beneficiar-se d’ aquesta mesura totes les empreses, independentment de la seva mida, tant si la contractació es realitza a temps complet com a temps parcial. Per tots aquells contractes celebrats entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014.

.

Cotització i duració

.

L’aportació empresarial a la cotització per contingències comuns serà de 100 euros mensuals si el contracte és a temps complet .

Si la contractació es realitza a temps parcial amb una jornada del 75 per cent o més, l’aportació empresarial per contingències comuns serà de 75 euros.

Si la contractació es realitza a temps parcial amb una jornada entre el 50 per cent i el 75 per cent de la jornada, l’aportació empresarial per contingències comuns serà de 50 euros .

La reducció anterior s’aplicarà durant un període de 24 mesos. No obstant, les empreses amb menys de 10 treballadors també tindran dret a obtenir una reducció del 50 per cent de la cotització per contingències comunes durant 12 mesos més.

.

Requisits

.

Podran accedir a aquestes reduccions les empreses que compleixin amb els següents requisits:

  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social . Tant en el moment d’aplicar la reducció, com durant el període d’aplicació .
  • La realització d’aquests contractes haurà de suposar un increment tant del nivell d’ocupació indefinida, com del nivell d’ocupació total de l’empresa.Aquest increment es calcularà tenint en compte la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis a l’empresa en els trenta dies anteriors a la celebració d’aquest contracte.
  • S’ha de mantenir el nivell d’ocupació total i indefinit en els tres anys següents a la celebració del contracte . Si no es compleix haurà de reintegrar-se total o parcialment les quantitats estalviades en funció del temps transcorregut.

.

Exclusions

.

Finalment destacar que el Reial decret llei estableix uns supòsits en què no serà possible aplicar les reduccions. D’entre ells destaquem :

 

  • Quan es contractin treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses del que formin part i els contractes s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris, declarats tots ells com improcedents judicialment, o acomiadaments col · lectius, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció.  Això no serà d’aplicació en el cas d’extincions que s’hagin produït abans del 25/02/2014.
  • Quan es contracti treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa mitjançant contracte indefinit. Això no serà d’aplicació en el cas d’extincions que s’hagin produït abans del 25/02/2014.

.

Com a novetat a altres reduccions, si és procedent la reducció quan la persona contractada sigui un fill d’un treballador autònom, menor de 30 anys, o major d’aquesta edat quan es donin especials dificultats per a la inserció laboral .

Finalment assenyalar que aquesta reducció no és compatible amb altres bonificacions de la Seguretat Social .

.

  Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió Bcn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.