Noves mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

  • 16/01/2020
  • gestiobcn.com
  • 0

.

El Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre adopta noves mesures que afecten l’Impost de la Renda de les Persones Físiques; a l’Impost sobre el Valor Afegit; Impost sobre el Patrimoni i a les activitats prioritàries de mecenatge, les quals intentem resumir a continuació.   

.

IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació de mètode d’estimació objectiva (mòduls) queden prorrogats per al període impositiu 2.020. Amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

Magnituds excloents de caràcter general:

  • Volum d’ingressos en l’any immediatament anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, hi hagi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.
  • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres en béns i serveis en l’any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

A més, s’estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l’any 2020 al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aquest termini és d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació al BOE de el Reial decret llei 18/2019, és a dir, fins el 29 de gener de 2020.

.

  IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es modifica el Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, quedant prorrogat per 2.020.

.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

També queden prorrogats per a l’exercici 2.020 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

 Magnituds excloents de caràcter general:

  • Volum d’ingressos en l’any immediatament anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
  • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres i importacions en béns i serveis en l’any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

També s’estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l’any 2.020 del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit. Aquest termini és d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació al BOE del Reial decret llei 18/2019, és a dir, fins al 29 de gener de 2.020.

.

ACTIVITATS PRIORITÀRIES DE MECENATGE

L’article 5 de Reial Decret Llei 18/2019 de 27 de Desembre indica que es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades en la disposició addicional setanta primera de la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

La incorporació d’aquest llistat d’activitats mitjançant un reial decret llei es justifica en nom del principi de seguretat jurídica, ja que d’altra manera la seva aplicació durant el dit exercici no podrà dur-se a terme fins que no s’aprovi per una norma de rang legal atès que no cal entendre prorrogat automàticament el precepte que les regula per a l’any 2.019, el que incidiria negativament en la promoció i foment d’aquestes activitats.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.