L'impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona...