Apunts del Impost sobre el Patrimoni

 • 30/05/2019
 • gestiobcn.com
 • 0

L’impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què sigui titular, ne les càrregues i els gravàmens que disminueixin el seu valor, així com els deutes i les obligacions personals de què hagi de respondre el titular.    

 

Obligació de presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni:

Quan la quota tributària, determinada d’acord amb les normes reguladores d’aquest impost, i un cop aplicades les deduccions o les bonificacions que siguin procedents, resulti per ingressar.

Quan, fallant la circumstància anterior, el valor dels béns o els drets sigui superior a 2.000.000 euros.

 

Termini de presentació:

El comprès entre els dies 2 de abril i 1 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Això no obstant, si el resultat de la declaració és a ingressar i el seu pagament es domicilia en compte la presentació no podrà realitzar-se amb posterioritat al dia 26 de juny de el 2019.

 

Segons recull l’Art. 4 amb caràcter general estan exempts els següents béns i drets:  

 • L’habitatge habitual. Fins a un import màxim de 300.000 euros per a cada contribuent.
 • Obres d’art i antiguitats.
 • Plans de pensions, de previsió social i altres … les aportacions queden exemptes mentre no es rescati el pla.
 • Propietat intel·lectual o industrial.
 • Empreses familiars.

 

Normes de valoració segons arts. 10 al 25:

 • Béns immobles. El major de:
 • Valor cadastral
 • Valor comprovat per l´Administració a efectes de (per exemple successions, donacions…)
 • Valor d´adquisició
 • Béns afectes a activitats econòmiques. Es valora pel valor comptable (diferència entre actiu i passiu)
 • Dipòsits bancaris. El major de:
 • Saldo a 31/12
 • Saldo mig últim trimestre
 • Valors negociats en mercats organitzats. Es valoren pel valor de negociació mig del quart trimestre de cada any.
 • Valors no negociats en mercats organitzats (Socis d´empreses).
 • En cas de balanç auditat, es valora pel valor teòric de l’últim balanç aprovat.
 • En cas de balanç NO auditat es valora pel major de:   a.- Valor teòric d´últim balanç aprovat i b.- Valor nominal.
 • Valor resultant de capitalitzar al tipus del 20% la mitjana dels beneficis dels tres últims exercicis socials tancats.
 • Assegurances de vida. Pel valor de rescat a 31/12. Sinó existeix valor de rescat, no tributa.
 • Rendes temporals i vitalícies. Es valoren pel valor de capitalització a 31/12.
 • Joies, pells i vehicles. Es valoren pel valor de mercat.
 • Propietat intel·lectual e industrial.
 • Deutes. Es valoren pel valor nominal. És a dir, per l´import pendent
 • Elements a l´estranger.

 

Requisits per aconseguir l´exempció en patrimoni de negocis o participació en empreses familiars.

 

Relatives a Béns i drets necessaris per al desenvolupament de l´activitat empresarial o professional.

Fa referencia a les societats o activitat de les persones físiques. No tributaran a patrimoni quan constitueixin la principal fons d´ingressos.

Relatives a participacions a Entitats.

Els requisits son:

 • L´entitat no ha de tenir com activitat principal la gestió d´un patrimoni mobiliari o immobiliari. Es a dir, ha de tenir una activitat econòmica.
 • La participació ha de ser al menys del 5% de forma individual o del 20% conjuntament amb cònjuge, ascendents, descendents o colaterals fins segon grau.
 • Que almenys un membre soci del grup de parentiu faci funcions de direcció percebent una remuneració superior al 50% dels rendiments empresarials, professionals del treball.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.