La Consolidació de Societats

  • 04/06/2019
  • gestiobcn.com
  • 0

Segons la normativa, existeix un GRUP DE SOCIETATS quan una societat ostenti o pugui ostentar, directament o indirectament, el control d’una altra o unes altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les següents situacions:

  1. Posseeixi la majoria dels drets de vot.
  2. Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
  3. Pugui disposar, en virtut d’acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vot.
  4. Hagi designat exclusivament amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, que ocupen el càrrec en el moment en què s’han de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres de l’òrgan d’administració o alts directius de la societat dominant o d’altra dominada per aquesta. Aquest supòsit no donarà lloc a la consolidació si la societat els administradors han estat nomenats, està vinculada a una altra en algun dels casos previstos en les dues primeres lletres anteriors.

.

Pel que fa a la formulació dels Comptes Anuals, el Codi de Comerç, en el seu article 42 ens diu:

“Art. 42.

1. Tota societat dominant d’un grup de societats estarà obligada a formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats en la forma prevista en aquesta secció. (….)

2. L’obligació de formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats no eximeix les societats integrants del grup de formular els seus propis comptes anuals i l’informe de gestió corresponent, conforme al seu règim específic.

3. La societat obligada a formular els comptes anuals consolidats haurà d’incloure-hi, a les societats integrants del grup en els termes que estableix l’apartat 1 d’aquest article, així com a qualsevol empresa dominada per aquestes, qualsevol que sigui la seva forma jurídica i amb independència del seu domicili social.

4. La junta general de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats haurà de designar els auditors de comptes que hauran de controlar els comptes anuals i l’informe de gestió del grup. Els auditors han de verificar la concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals consolidats.

5. Els comptes consolidats i l’informe de gestió del grup hauran de sotmetre a l’aprovació de la junta general de la societat obligada a consolidar simultàniament amb els comptes anuals d’aquesta societat. Els socis de les societats pertanyents al grup poden obtenir de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats els documents sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe de gestió del grup i l’informe dels auditors. El dipòsit dels comptes consolidats, de l’informe de gestió del grup i de l’informe dels auditors de comptes en el Registre Mercantil i la publicació del mateix s’efectuaran de conformitat amb el que estableix per als comptes anuals de les societats anònimes.

6. El que disposa la present secció és aplicable als casos en què voluntàriament qualsevol persona física o jurídica formuli i publiqui comptes consolidats. Igualment s’aplicaran aquestes normes, tant com sigui possible, als supòsits de formulació i publicació de comptes consolidats per qualsevol persona física o jurídica diferent de les previstes en l’apartat 1 d’aquest article.

Art. 43.

1. No obstant el que disposa l’article anterior, les societats en ell esmentades no estaran obligades a efectuar la consolidació, si es compleix alguna de les situacions següents:

1.ª Quan en la data de tancament de l’exercici de la societat obligada a consolidar el conjunt de les societats no sobrepassi, en els seus últims comptes anuals, dos dels límits assenyalats en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, per a la formulació de compte de pèrdues i guanys abreujat, llevat que alguna de les societats del grup tingui la consideració d’entitat d’interès públic segons la definició establerta a l’article 3.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes.

Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital

Art. 258. Compte de pèrdues i guanys abreujat.

1a. Poden formular compte de pèrdues i guanys abreujat les societats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides d’actiu no superi els onze milions quatre-cents mil euros.

b) Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els dos milions vuit-cents mil euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a dos-cents cinquanta. (…)

2a. Quan la societat obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui alhora dependent d’una altra que es regeixi per aquesta legislació o per la d’un altre Estat membre de la Unió Europea…………

3a. Quan la societat obligada a consolidar participi exclusivament en societats dependents que no tinguin un interès significatiu, individualment i en conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats del grup.

4r. Quan totes les societats dependents puguin excloure de la consolidació per alguna de les causes següents:

a) En casos extremadament rars en què la informació necessària per elaborar els estats financers consolidats no puguin obtenir-se per raons degudament justificades.

b) Que la tinença de les accions o participacions d’aquesta societat tingui exclusivament per objectiu la seva cessió posterior.

c) Que restriccions severes i duradores obstaculitzin l’exercici del control de la societat dominant sobre aquesta dependent.

2a. Una societat no serà inclosa en la consolidació quan concorri una de les circumstàncies assenyalada en la indicació 4a anterior.”

 

Arran de la publicació de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital, es recull modificacions en la informació exigida a les societats que formulen els seus comptes anuals consolidats i que estan obligades a la confecció de l’estat d’informació no financera. En concret, s’especifica que les societats que formulin comptes consolidats hauran d’incloure en l’informe de gestió consolidat l’estat d’informació no financera consolidat sempre que concorrin els següents requisits:

  • Que el nombre mitjà de treballadors ocupats per les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500.
  • Que o bé, tinguin la consideració d’entitats d’interès públic de conformitat amb la legislació d’auditoria de comptes, o bé, durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

1) Que el total de les partides de l’actiu consolidat sigui superior a 20.000.000 d’euros.

2) Que l’import net de la xifra anual de negocis consolidada superi els 40.000.000 d’euros.

3) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a dos-cents cinquanta.

 

Règim de Consolidació Fiscal

Partim que aquest règim és un règim tributari opcional per als grups d’entitats.

Si entrem a definir que és un grup fiscal podem afirmar que és aquell conjunt de societats format per una dominant i els seus dependents residents a Espanya.

El grup fiscal és el subjecte passiu, on la dominant té la representació del grup, estant subjecta a les obligacions formals. A més, totes les societats del grup respondran solidàriament del deute.

El règim de consolidació fiscal s’ha d’acordar en el període impositiu immediat anterior al qual sigui aplicable aquest règim i s’ha de comunicar abans de finalitzar el mes desembre a l’Agència Tributària. Per tant, seria una cosa que es pot anar pensant i decidint durant l’any, per aplicar-ho a partir de l’any següent.

Aquest règim s’aplicarà si ho acorden totes i cadascuna de les societats integrants del grup. Les noves que s’integrin, també han d’estar d’acord. El Règim s’aplica de manera indefinida, mentre no es renunciï a ell. La dominant ha de comunicar a l’Administració la composició del grup.

El principal avantatge que suposa la consolidació fiscal és que el grup d’empreses tributa de forma conjunta, tenint en compte tots els resultats que tenen les empreses del grup, es poden compensar les pèrdues d’unes empreses del grup amb els beneficis d’altres amb els límits que estableix la llei en aquest aspecte, sense haver d’esperar a tenir beneficis futurs per poder compensar aquestes pèrdues com passa quan es tributa de forma individual.

Un altre avantatge tributària de la consolidació és l’ajornament fiscal dels beneficis de les operacions internes de les societats del grup, això és degut al fet que aquests beneficis no tributen fins que no es tractin de beneficis a un tercer. Per exemple, els beneficis que s’obtenen de la venda d’un immoble entre societats del grup no es tributa per ells fins que aquest immoble surti del grup fiscal.

D’altra banda, els requisits i els límits en l’aplicació de les deduccions en la quota es calculen a nivell del grup fiscal, de manera que les deduccions poden ser generades per qualsevol entitat.

A més, les societats dins el grup fiscal estan exemptes de l’obligació de documentar les operacions vinculades.

 Com a desavantatges, tenint en compte que les empreses del grup fiscal tributaran de forma conjunta de cara a l’Impost sobre Societats, representa una dificultat i augment de la gestió administrativa.

I una altra desavantatge és que el grup, com a tal, respon de les possibles deutes que en el futur tinguin les empreses per l’impost sobre societats.

Més endavant publicarem un blog més concret i específic sobre la consolidació fiscal.

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.