Reducció de la Dotació Fundacional

La Dotació Fundacional és el conjunt de béns i drets integrats en el patrimoni de la Fundació, que es troben afectats durant tota la vida jurídica de la Fundació al acompliment dels fins per als quals aquesta va ser constituïda.  

.

La Fundació ha de garantir davant dels seus Patrons, el Protectorat i la resta d’operadors que posseeix un patrimoni afecte a tals fins que fa factible el compliment de les obligacions que li són exigibles, i amb aquesta finalitat la Llei de Fundacions regula la figura de la “Dotació Fundacional”.

La Llei estableix una quantia mínima de 30.000 euros aplicable a totes les fundacions, entenent per tal una quantia suficient per al degut compliment dels fins fundacionals. Però no passa el mateix a efectes reglamentaris en el cas d’una eventual reducció de la Dotació a una quantia inferior a la dotada en el moment constitutiu i, com a màxim, fins al mínim legal de 30.000 euros.

En segons quins moments o situacions, una fundació que compta amb un cert patrimoni dotacional, que tot just produeix rendes, s’observa que s’està esgotant la seva liquiditat. També succeeix quan l’entitat ha suportat resultats negatius no compensables amb altres partides dels seus fons propis esperant tornar a captar donacions, superar la crisi, o ser rescatada pels seus patrons o per tercers, per seguir desenvolupant la seva activitat.

En la mesura que no arribin aportacions econòmiques externes que solucionin estructuralment la situació financera o retardin substancialment la data crítica en què els impagaments seran inevitables, el Patronat de l’entitat haurà d’afrontar decisions transcendentals, que no han de perdre de vista el respecte a la normativa aplicable, els interessos de treballadors i tercers, i la responsabilitat dels seus patrons.

 

A aquest efecte, el patronat ha d’adoptar un acord de reducció de xifra de dotació, consistent en l’aplicació dels excedents negatius acumulats a la xifra de dotació, per netejar-la i tal acord ha de sotmetre-ho a l’autorització de Protectorat.

Aquesta opció està prevista i admesa concisament en el Pla General Comptable per a entitats sense ànim de lucre i constitueix, per tant, una sortida per a una situació que sobre el paper no la té.

Una reducció procediria quan:

1r) Segons l’exigència marcada en l’art. 12 LF, la Dotació resulti igualment adequada per al bon compliment dels fins fundacionals i l’acte mateix de la reducció no situï la seva quantia per sota del mínim marcat pel precepte, és a dir, per sota dels 30.000 euros.

2n) L’acord del Patronat pel qual es disposi l’eventual reducció de la Dotació haurà de respectar els principis bàsics:

  • l’existència d’una circumstància que ho faci convenient
  • que es faci en interès de la Fundació
  • i que no es posin en risc els fins de la Fundació

3r) El Protectorat emeti, en els termes descrits, la corresponent autorització. Per tant serà necessari acreditar l’autorització prèvia del Protectorat per realitzar l’acte de disposició que hagi donat lloc a la mateixa.

Una disminució de la Dotació, ha de constar necessàriament en escriptura pública.

Fonts consultades:

https://jorgegarciaherrero.com/intangibilidad-de-la-dotacion-fundacional-derecho-de-fundaciones/

https://idibe.org/cuestiones-de-interes-juridico/derecho-de-fundaciones-algunas-reflexiones-sobre-la-dotacion-fundacional/

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.