Relació de cooperatives de treball associat i els seus socis treballadors. Cotització i Retencions.

COTITZACIÓ  

 

La integració dels socis treballadors de les cooperatives de treball associat a la Seguretat Social es troba regulada en l’Art. 14, Llei General de la Seguretat Social.    

 

Poden optar entre dues modalitats de cotització:  

  • Com a assimilats a treballadors per compte aliè. Quedant integrades en el règim general o en algun dels règims especials de la Seguretat Social, segons escaigui, d’acord amb la seva activitat.      
  • Com a treballadors autònoms en el règim especial corresponent.    

Les cooperatives han d’exercir l’opció en els Estatuts.  

Els socis treballadors de Cooperatives de treball associat, inclosos en el règim general de la Seguretat Social o en algun dels règims especials que protegeixen la contingència de desocupació, que reuneixin els requisits exigits en l’article cinquè de la Llei 31/1984, de 2 d’agost, tindran dret a les prestacions per desocupació que preveu la mateixa, en les condicions establertes en el Reial Decret 1043/1985 de 19 de juny.      

Es consideraran en situació legal d’atur dels socis treballadors de cooperatives de treball associat que es trobin en algun dels següents supòsits:  

1-Els que hagin cessat, amb caràcter definitiu, en la prestació de treball a la cooperativa, perdent els drets econòmics derivats directament d’aquesta prestació, per alguna de les següents causes:    

              a) Per expulsió improcedent de la Cooperativa.    

              b) Per causes econòmiques, tecnològiques o de força major.  

2-Els aspirants a socis que hagin cessat en la prestació de treball durant el període de prova per decisió unilateral del Consell Rector de la Cooperativa.  

 

D’altra banda, els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la seva enquadrament en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el règim especial dels treballadors de la Mar i tinguin concertada la cobertura per accidents de treball i malalties professionals tindran dret a les prestacions per cessament d’activitat sempre que es compleixin les condicions establertes per a l’accés a la mateixa en la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’ activitat dels treballadors autònoms.        

Les prestacions del Fons de Garantia Salarial no estan previstes per als socis de les cooperatives de treball associat.        

Estableix l’Ordre TMS / 83/2019, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social en la seva l’Art. 41, les bases mínimes de cotització respecte d’aquests socis en el supòsit de contracte a temps parcial. En aquest sentit hem d’advertir, a nivell de gestió laboral, que en el moment de donar d’alta al soci pel qual es vol cotitzar a temps parcial a la Seguretat Social no es podrà realitzar l’anotació del percentatge de parcialitat, havent de ser directament la Tresoreria General de la Seguretat Social qui hagi de realitzar aquesta anotació. Per justificar la parcialitat haurà d’aportar còpia dels estatuts, del reglament de règim intern o certificació d’acord de l’Assemblea o del Consell Rector, en què figuri el nombre d’hores de treball i la seva distribució horària.                

 

RETENCIONS

 

En el supòsit de socis de Cooperatives de Treball Associat i també dels socis de treball de qualsevol altra cooperativa i segons regula l’Art. 28 de la Llei 20/1990 de 19 de desembre, s’han de distingir els rendiments que procedeixin de la feina personal de els corresponents al capital mobiliari.      

Són considerats rendiments de la feina l’import de les bestretes laborals, en quantia no superior a les retribucions normals a la zona per al sector d’activitat corresponent. En el cas d’aquests socis-treballadors hem de distingir entre bestreta societari i retorn cooperatiu.            

 

  • Avançament societari (quantitat percebut pel soci treballador en relació a la feina efectuat) amb el mateix tractament que les nòmines dels treballadors per compte aliè existint l’obligació de practicar sobre el mateix el percentatge de retenció corresponent, en funció de la retribució bruta anual , les circumstàncies personals i familiars del cooperativista, etc. A les quantitats que no excedeixi de les retribucions normals de mercat a la zona per al sector d’activitat corresponent.    

 

  • Retorn cooperatiu (part de l’excedent disponible que per acord de l’Assemblea General pot ser adjudicat als socis en proporció a les operacions, activitats o serveis cooperativitzats realitzats per cada un d’ells a la Cooperativa) no es considera rendiment de capital mobiliari i, per tant, no estaran subjectes a retenció en els següents supòsits:                                                            .           
  • Quan s’incorporin a el capital social, incrementant les aportacions del soci a aquest.    
  • Quan s’apliquin a compensar les pèrdues socials d’exercicis anteriors.  
  • Quan s’incorporin a un fons especial, regulat per l’Assemblea General, fins que no transcorri el termini de devolució al soci, es produeixi la baixa d’aquest o els destini a satisfer pèrdues o a realitzar aportacions a el capital social.    

 

Els Retorns Cooperatius que s’assignen als socis a partir de l’excedent net de la cooperativa i, la part de la bestreta societari que excedeixi de les retribucions normals de mercat, estaran subjectes a l’oportuna retenció per part de la cooperativa.    

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN  

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.