Adquisicions i Lliuraments Intracomunitàries de béns

 • 20/11/2019
 • gestiobcn.com
 • 0

A l’efecte d’IVA cal distingir entre:  

 • Operacions amb països membres de la UE, denominades operacions intracomunitàries  
 • Operacions amb països no membres de la UE, conegudes com importacions i exportacions

En aquest blog parlarem de les adquisicions i entregues intracomunitàries de béns i de les novetats que es presenten per al proper 2020.    

Segons l’article 15 de la Llei de l’IVA , una adquisició intracomunitària és l’obtenció del poder de disposició sobre béns mobles corporals expedits o transportats a el territori d’aplicació de l’impost, amb destinació a l’adquirent, des d’un altre Estat membre, pel transmissor, el mateix adquirent o un tercer en nom i per compte de qualsevol dels anteriors.    

I d’acord amb l’article 13 de la Llei de l’IVA, estan subjectes a l’impost les adquisicions intracomunitàries de béns efectuades a títol onerós per empresaris, professionals o persones jurídiques que no actuïn com a tals, és a dir, com a empresaris o professionals, quan el transmissor sigui un empresari o professional.      

Aquestes operacions tributen en destinació, de manera que el lliurament de béns al país d’origen queda exempta de l’impost, sent al país de destinació on es realitza el fet imposable. O sigui, que els productes pagaran IVA en aquell país comunitari a què van destinats.    

D’altra banda, el lliurament intracomunitari de béns és el terme utilitzat per referir-nos a les vendes de béns realitzades des de la Península i Illes Balears amb destinació a països membres de la Unió Europea.      

Per declarar subjecta com adquisició intracomunitària de béns la compra al país de destinació dels béns, s’ha de declarar exempta al país d’origen dels béns la venda perquè no es produeixi una doble tributació.  

Estaran exemptes de l’impost, en virtut del que estableix l’article 25 de la Llei de l’IVA els lliuraments de béns definides en l’article 8 de la Llei de l’IVA, expedits o transportats, pel venedor, per l’adquirent o per un tercer en nom i per compte de qualsevol dels anteriors, a territori d’un altre Estat membre, sempre que l’adquirent sigui un empresari o professional identificat a l’efecte de l’Impost sobre el Valor Afegit en un Estat membre diferent del d’Espanya.        

Quan venem a un empresari o professional Membre de la Unió Europea es produeix la inversió de subjecte passiu i per tant l’IVA està exempt a Espanya i tributarà en destinació, sent l’empresari o professional comunitari que realitza l’adquisició l’encarregat de repercutir l’impost a si mateix. En conseqüència, el venedor espanyol, ha d’emetre la factura sense IVA.    

Actualment constitueix document acreditatiu de la realització de l’operació, la factura original emesa pel proveïdor estranger, la qual es registra en el llibre de factures rebudes. Però a partir de l’any 2020 s’exigeix major acreditació documental per acreditar l’exempció de les entregues intracomunitàries de béns, de tal manera que s’exigeix que els béns siguin expedits o transportats, i per tant s’ha d’acreditar aquest transport.    

S’estableix que amb efectes des del 01/01/2020 l’expedició o transport dels béns a l’Estat membre de destinació es justificarà per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en particular, mitjançant els elements de prova que estableix el Reglament d’Execució 282/2011 de el Consell de la UE.    

Quan el transport del lliurament intracomunitària el realitzi el venedor, aquest haurà de disposar de al menys dos elements de prova no contradictoris:

 • Ha de trobar-se en possessió de al menys dos dels elements de prova següents:
  • Document CMR firmat.
  • Coneixement d’embarcament.
  • Factura noli aeri.
  • Factura del transportista.
 • Tenir un dels elements anteriors juntament amb un sol element de prova dels següents:
  • Pòlissa d’assegurances relativa al transport.
  • Document oficial expedit per una autoritat pública conforme els béns han arribat l’Estat Membre de destinació.  
  • Rebut d’un dipositari a l’Estat membre de destinació confirmant l’emmagatzematge dels béns.

Quan el transport del lliurament intracomunitària el realitzi el comprador o pel seu compte, s’han de complir els mateixos requisits anteriors i a més ha de disposar d’una declaració de l’adquirent conforme els béns han estat expedits en la qual s’esmenti l’Estat Membre de destinació. 

Quan el transport el realitzi el comprador, el venedor haurà de disposar d’una declaració escrita de comprador que certifiqui que els béns han estat transportats per ell, i al menys dos elements de prova no contradictoris.  

A part d’aquestes novetats, cal recordar que el subjecte passiu haurà d’autoliquidar l’operació, realitzant el corresponent assentament comptable i comptabilitzant simultàniament un IVA reportat i un IVA suportat, que serà deduïble si compleix els requisits dels articles 92 i següents de la LIVA.    

Els subjectes que intervenen en aquestes operacions han de quedar identificats de manera específica amb el nombre d’operador intracomunitari i estar donats d’alta en el cens VIES (Value Added Tax-Information Exchange System).  

És responsabilitat de l’empresari que realitza el lliurament intracomunitària de béns assegurar-se que el destinatari està registrat com a operador intracomunitari.  

Les operacions intracomunitàries han de informar-se a la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries mitjançant el model 349.  

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.