Nou format Llibres Registre

 • 14/11/2019
 • gestiobcn.com
 • 0

L’Agència Tributària ha establert un nou format per a la presentació dels llibres registre. Per a l’exercici 2020 tant els llibres de registre de l’IVA com de l’IRPF porten novetats que intentem repassar en el següent blog.  

 

Llibre registre IRPF  

 

El BOE de l’2019.07.17 portar novetats per a portar els llibres registres en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a través de l’Ordre Orden HAC/773/2019.

El sistema d’obligacions comptables i registrals està regulat en l’article 104 de la Llei 35/2006 (LIRPF) i en l’article 68 de Reial Decret 439/2007 (RIRPF). És aquí on consten els 13 articles en els quals aquesta norma reglamenta les obligacions de portar llibres registres per part d’empresaris i professionals, contribuents de l’IRPF. Hi ha una excepció, que són aquells que estan obligats a portar la comptabilitat d’acord amb el Codi de comerç, cosa que es reflecteix en l’article 68.2 de l’RIRPF.    

Les novetats principals són:  

 • NIF de la contrapart. Haurà d’anotar en els llibres el NIF de la contrapart de l’operació que estiguem reflectint.    
 • Seient resum diari. En les situacions en què les factures expedides no necessitin la identificació del destinatari (ex: factures simples), l’anotació individualitzada pot substituir-se per un seient resum diari.  
 • Compatibilitat. Un dels objectius d’aquests canvis és tractar d’homogeneïtzar la normativa amb altres conceptes previstos en altres impostos. Així, en el seu article 12 s’estableix que els llibres registres que regula aquesta ordre podran ser utilitzats a efectes de l’IVA, sempre que s’ajustin als requisits que s’estableixen en el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit (Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre).  

 

Aprofitem per resumir els llibres registres / comptables obligatoris que han de portar els contribuents que realitzen activitats econòmiques, d’acord amb la modalitat elegida per a la determinació del seu rendiment econòmic:  

 

LLIBRES REGISTRES/COMTABLES OBLIGATORIS

Estimació Directa Normal
Activitats Empresarials (sense caràcter mercantil)

Estimació Directa Simplificada
Activitats Empresarials

Estimació Directa
Activitats Professionals

Estimació Objectiva
Activitats Empresarials

Entitats en Règim d’Atribució de Rendes

 • Llibre Registre de Vendes i Ingressos.
 • Llibre Registre de Compres i Despeses.
 • Llibre Registre de Béns d’ Inversió
 • Llibre Registre de Vendes i Ingressos.
 • Llibre Registre de Compres i Despeses.
 • Llibre Registre de Béns d’ Inversió
 • Llibre Registre de Vendes i Ingressos.
 • Llibre Registre de Compres i despeses.
 • Llibre Registre de Béns d’ Inversió
 • Llibre Registre de Provisions de Fons i bestretes
 • Llibre Registre de Vendes i Ingressos. (*)
 • Llibre Registre de Béns d’ Inversión. (**)

Únics llibres obligatoris corresponents a l’activitat realitzada, sense perjudici de l’atribució de rendiments que correspongui efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

 

Llibre de registre IVA

 

A causa de que l’Agència Tributària es troba amb problemes en la presentació d’aquest llibre, de manera que s’ha treballat en un document que marca un format electrònic per presentar els llibres de registre de factures de l’IVA tant expedides com rebudes amb una intenció doble. Es pretén, d’una banda, fer més senzilla la tramitació de les devolucions objecte de comprovació tributària i, de l’altra, tractar d’homogeneïtzar el format dels llibres de registre de l’IVA.

 

Destaquem els principals canvis en la presentació d’aquests llibres registre:  

 • Reordenació de les columnes. Es canvia l’ordre d’algunes columnes com “codi de país”, “NIF del destinatari”, “NIF de l’expedidor”, ‘clau’ operació ‘o’ total factura ‘, per obtenir una major facilitat visual.    
 • S’afegeixen columnes com “Tipus de recàrrec Eq” i “Quota de recàrrec Eq”.    
 • Nous camps: S’afegeixen els canvis ‘Tipus de Recàrrec Eq’ i ‘Quota Recàrrec Eq’.  
 • El camp de data canvia, passant de el guió al separador diagonal.  
 • S’afegeix columna “factura substitutiva” amb l’objectiu d’evitar que els obligats que hagin emès factures simplificats després hagin de fer anotacions negatives per anul·lar-les.  

 

Aquestes novetats entraran en vigor amb l’arribada de l’any nou. La seva aplicació serà efectiva en les anotacions registrals que corresponguin tant a l’exercici 2020 com a següents. Es deroga així la regulació anterior contingut en l’Ordre del 4 de Maig de1993.    

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.