Ficats de ple en la campanya de renda 2018, destaquem en aquest bloc qui són els contribuents no obligats a presentar l’autoliquidació, així com quines són les deduccions autonòmiques que comporten els que sí la present i en 2018 hagin tingut a Catalunya la seva residència habitual.   

 

Amb caràcter general, els contribuents que hagin percebut rendiments del treball personal iguals o inferiors a 22.000 euros bruts anuals d’un sol pagador estaran exempts de tributar.

No obstant això, existeixen excepcions a aquesta regla general, començant pels treballadors amb més d’un pagador. En aquest cas, la suma de les quantitats percebudes del segon i següents, per ordre de quantia, no podrà superar els 1.500 euros.

 

El límit anterior s’estableix en 12.643 euros bruts anuals i per tant no estan obligats a declarar quan:

 • Procedeixin de més d’un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin 1.500 euros anuals.
 • S’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • El pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir (per exemple, pensions procedents de l’estranger o empleats de la llar).
 • Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció. Tenen aquesta consideració en 2018 el tipus de retenció del 35 per 100 o del 19 per 100 (quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros) aplicable a les retribucions percebudes per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que facin les seves vegades i altres membres d’altres òrgans representatius, així com el tipus de retenció del 15 per 100 aplicable als rendiments derivats d’impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

 

Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.  

S’exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en què la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no es pot computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a l’efecte dels límits excloents de l’obligació de declarar.

 

Altres rendes i rendiments   

De la mateixa manera, els ingressos per rendes immobiliàries imputades, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No han de declarar els que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari i immobiliari), d’activitats econòmiques i guanys patrimonials, subjectes o no a retenció, quan la seva suma no excedeixi de 1.000 euros bruts anuals i pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.        

 

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES A CATALUNYA

Aquestes deduccions són:

 • Deducció per naixement o adopció de fills: 300 euros en declaració conjunta o 150 euros en declaració individual.
 • Deducció per viduïtat: 150 euros per als contribuents que quedin vidus i 300 euros per descendent a càrrec. Aquesta deducció és aplicable en la declaració corresponent a l’exercici en què els contribuents quedin vidus i en els dos exercicis immediatament posteriors de tal manera que per als contribuents que quedin vidus en l’exercici 2018, podran aplicar la deducció en els exercicis 2019 i 2020.
 • Deducció per lloguer d’habitatge habitual: 10%, amb el màxim de 300 si es compleixen els següents requisits:
 • –  Que el contribuent es trobi en alguna de les següents situacions:
 • Tenir menys de 32 anys.
 • Haver estat a l’atur durant 183 dies o més durant 2012
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%
 • Ser vidu o vídua i tenir 65 anys o més.
 • –  Que la suma de les bases imposables general de l’estalvi menys el mínim personal i familiar no superi els 20.000 euros anuals.
 • –  Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% dels rendiments nets del contribuent.                                                                                       En el cas que els contribuents pertanyin a una família nombrosa l’import màxim deduïble s’elevarà a 600 euros, sense que sigui necessari en aquest cas que es compleixin cap de les situacions establertes en el punt 1 anterior.
 • Deducció per rehabilitació d’habitatge habitual: 1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu.
 • Deducció per pagament d’interessos de préstecs per a estudis de màster o doctorat: l’import dels interessos pagats.
 • Deducció per donatius: 15% de les quantitats donades a entitats que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Donatius a entitats que fomentin la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori. El 15% de les quantitats donades a fundacions o associacions que figurin en el cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica
 • Inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de recent creació. La deducció serà del 30% de les quantitats invertides durant l’exercici, amb el límit de 6.000 euros. La deducció serà del 50%, amb un límit de 12.000 euros en el cas de societats creades o participades per universitats o centres d’investigació, si la inversió s’ha realitzat a partir del 31 de gener de al 2014.

 

 

Assessoría a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.