passius financers

Seguint amb les novetats introduïdes en la reforma del Pla General Comptable en el 2021 , en aquest blog parlarem del concepte i valoració dels passius financers.

Un passiu financer és tota obligació, deute o compromís de pagament en un termini exigible determinat, que pot ser en el curt, mitjà i llarg termini.

Es classificaran com a passius financers sempre que suposin per a l'empresa una obligació contractual de lliurar efectiu o un altre actiu financer.

Alguns exemples de passius financers poden ser :

 • Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors diversos.
 • Deutes amb entitats de crèdit.
 • Obligacions i altres valors negociables emesos, com ara bonspagarés.   
 • Deutes amb característiques especials.
 • Deutes amb tercers, com ara els préstecs i crèdits financers rebuts de persones o empreses que no siguin entitats de crèdit.
 • Contracte en què ens comprometem a donar accionsd'una empresa o diners en efectiu.
 • Accions sense dret a vot.

 

Amb la reforma de el Pla general Comptable 2020, es redueixen les categories a dos:

 1. Passius financers a cost amortitzat.
 2. Passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.

 

Passius financers a cost amortitzat :

S’inclouran en aquesta categoria els dèbits per operacions comercials, i, amb caràcter general, els no comercials:

 1. Dèbits per operacions comercials: són aquells passius financers que s'originen en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa amb pagament ajornat.
 2. Dèbits per operacions no comercials: són aquells passius financers que, no sent instruments derivats, no tenen origen comercial, sinó que procedeixen d'operacions de préstec o crèdit rebuts per l'empresa.

Els passius financers inclosos en aquesta categoria s'han de valorar inicialment pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contra, és el preu de transacció, que equivaldrà a la valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.

No obstant el que s’assenyala al paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import dels quals s'espera pagar en el curt termini, es podran valorar pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Posteriorment es valoraran pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s'han de comptabilitzar en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

No obstant l'anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, s'han de continuar valorant per aquest import.

 

Passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys:

En aquesta categoria s'inclouran els passius financers que compleixin alguna de les següents condicions:

 1. Són passius que es mantenen per negociar.
 2. Des del moment del reconeixement inicial, ha estat designat per l'entitat per comptabilitzar a la valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys. Aquesta designació serà irrevocable.

Els passius financers inclosos en aquesta categoria s'han de valorar inicialment pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contra, serà el preu de la transacció, que equivaldrà a la valor raonable de la contraprestació rebuda. Els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles s'han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.

Posteriorment l'empresa valorarà els passius financers inclosos en aquesta categoria a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.

Sagarra i Montalvo gestió BCN

Assessoria a Barcelona