Ingressos Ordinaris procedents de Contractes amb Clients

Una altra de les principals novetats de la reforma del Pla General Comptable, afecta la norma de valoració 14ª dels “Ingressos per vendes i prestació de serveis”, atès que aquesta es modifica per adaptar-se a les NIIF-UE 15 , Norma Internacional d’Informació Financera 15 Ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients.

L’objectiu de la modificació és introduir el principi bàsic consistent a reconèixer els ingressos quan es produeixi la transferència del control (control: capacitat per decidir sobre l’ús d’aquest element patrimonial i obtenir substancialment tots els seus beneficis restants) dels béns o serveis compromesos amb el client i per l’import que s’espera rebre d’aquest últim, a partir d’un procés seqüencial d’etapes, essent les etapes les següents:

  • Pas 1: Identificar el contracte o contractes amb el client: acord entre 2 o més parts que crea drets i obligacions .
  • Pas 2: Identificar les obligacions d’acompliment separades del contracte: Identificar l’obligació o obligacions a complir en el contracte pels compromisos de transferir béns o prestar serveis.
  • Pas 3: Determinar el preu de la transacció: Determinar el preu de la transacció o contraprestació del contracte del qual l’empresa espera tenir dret a canvi de transferir béns o serveis. Preu: import de la contraprestació a la qual una entitat espera tenir dret a canvi de transferir els béns o serveis compromesos a el client, excloent els imports recaptats en nom de tercers. Pot ser un preu fix, variable, barreja de tots dos o en forma diferent a l’efectiu .
  • Pas 4: Distribuir el preu de la transacció entre les obligacions d’acompliment del contracte: Assignació del preu de la transacció a les obligacions a complir, que es realitzarà en funció dels preus de venda individuals de cada bé o servei diferent que s’hagin compromès en el contracte o amb una estimació del preu de venda quan el mateix no sigui observable de manera independent.
  • Pas 5: Comptabilitzar els ingressos a mesura que l’entitat satisfà les obligacions d’acompliment: Reconèixer els ingressos per activitats ordinàries quan la empresa compleix una obligació compromesa mitjançant la transferència d’un bé o servei, la qual té lloc quan el client obté el control de aquest bé o serveis.

Respecte a la valoració dels ingressos per vendes i prestació de serveis , tal com estableix en el RD 1/2021 de reforma del PGC, “s’han de valorar per l’import monetari o, si s’escau, pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o que s’esperi rebre, derivada de la mateixa, que, excepte evidència en contra, és el preu acordat per als actius a transferir a el client, deduït: l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que l’empresa pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. No obstant això, es poden incloure els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu“.

No obstant això, d’acord amb el RD, no formaran part dels ingressos “els impostos que graven les operacions de lliurament de béns i prestació de serveis que l’empresa ha de repercutir a tercers com l’impost sobre el valor afegit i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers“.

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.