Registre salarial

Com detallàvem en una publicació anterior VEURE i tal com estableix el Reial decret llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes , des del passat 14 d’abril, totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla .

 

Així, totes les empreses , amb independència del nombre de persones treballadores, han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, i en ell ha de constar tota la informació dels salaris per tal de garantir la transparència en les retribucions.

A diferència del que passa amb el pla d’igualtat, les empreses petites de menys de 50 treballadors també estan obligades a comptar amb aquest registre.

El registre de salaris ha d’incloure a tots els empleats de l’ organització, independentment del seu tipus de contracte o de jornada. És a dir, han de contemplar-se tant els treballadors a temps complet com aquells a temps parcial i han inclòs anar els alts càrrecs i personal directiu.

Tindrà una validesa d’un any natural, llevat que es produeixin circumstàncies o canvis que suposin una alteració substancial de les dades incloses en el document.

El registre retributiu ha d’estar desglossat per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del que realment percebut per cada un d’aquests conceptes, detallant de manera separada les retribucions entre homes i dones i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor, incloent-hi els alts càrrecs i personal directiu.

Ha d’incloure: 

  • El salari total anual i bretxa de gènere d’aquests conceptes.
  • El salari base anual i bretxa de gènere d’aquests conceptes.
  • Els complements salarials anuals i bretxa de gènere d’aquests conceptes.
  • Les percepcions extrasalarials i percepcions anuals per hores extraordinàries i bretxa de gènere d’aquests conceptes. 

Les empreses obligades a realitzar un pla d’ igualtat hauran d’incloure en ell una auditoria retributiva per comprovar si es compleix el principi d’igualtat entre homes i dones en matèria salarial. En el cas que l’empresa hagi de realitzar aquesta auditoria retributiva, el registre retributiu haurà de reflectir també les mitjanes aritmètiques i mitjanes de les agrupacions dels treballs d’igual valor a l’empresa, encara que pertanyin a diferents classificacions professionals, desglossats per sexe.

Quan hi hagi una diferència entre la mitjana aritmètica o la mitjana de retribucions totals d’un 25% o més respecte a home i dones, haurà d’afegir una justificació.

En el cas que es detectin discrepàncies, anomalies o mala praxi en la igualtat retributiva, amb diferències d’igual o superior a un 25%, l’empresa haurà d’incloure un document amb les mesures que s’hauran d’aplicar per rectificar aquestes circumstàncies.

Aquest registre retributiu no ha de registrar es a cap organisme i ha de conservar es a l’empresa, a disposició de la inspecció de Treball i dels representants dels treballadors.

Quan es sol·liciti l’accés a l’registre per part de la persona treballadora per inexistència de representació legal, la informació que es facilitarà per part de l’empresa no seran les dades mitjanats respecte a les quanties efectives de les retribucions que consten en el registre, sinó que la informació a facilitar es limitarà a les diferències percentuals que existissin en les retribucions mitjanes d’homes i dones, que també han d’estar segregades en atenció a la naturalesa de la retribució i el sistema de classificació aplicable.

L’incompliment de les obligacions en matèria d’igualtat suposarà incórrer en infraccions greus o molt greus, segons els criteris fixats en l’art. 39 de la LISOS.

                            Infraccions greus de 626 a 6.250 euros

                            Infraccions molt greus de 6.251-187.515 euros

                                                                   Assessoria a Barcelona

                                                  SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BARCELONA

                         

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.