Novetats en l’IVA i el Comerç Electrònic

  • 01/05/2021
  • gestiobcn.com
  • 0

Recentment s’ha publicat el Reial Decret Llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió Europea, el qual incorpora directives europees al nostre tractament de l’IVA del comerç electrònic i estableix les regles de tributació de les entregues de béns i prestacions de serveis realitzades per mitjans electrònics a consumidors finals que són enviats o prestats per empresaris o professionals des d’un altre Estat membre o un país o territori tercer (Operacions B2C).

A partir de l’1 juliol de 2021 s’estén a totes les vendes de béns i de tot tipus de serveis, no solament els digitals, com succeïa fins ara.

Aquestes regles afecten a tots els integrants de la cadena de subministrament de el comerç electrònic, des dels venedors i els mercats/plataformes, tant dins com fora de la Unió Europea, passant pels consumidors.

Els lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades per mitjans electrònics a consumidors finals queden subjectes a l’IVA a l’Estat membre del destinatari, de manera que consoliden la generalització del principi de tributació en destinació en les operacions transfrontereres en l’IVA.

Un dels nous règims especials és el Règim de la Unió , el qual és aplicable a:

  • Serveis prestats per empresaris intracomunitaris a particulars d’un altre estat membre intracomunitari.
  • Lliurament de béns realitzats per empresaris intracomunitaris a particulars d’un altre estat membre intracomunitari.
  • Lliurament de béns com a operacions interiors des d’una plataforma digital, enviats per un proveïdor extracomunitari a particular intracomunitari.

Aquesta disposició també amplia els règims especials de Finestreta Única que passa a ser el procediment específic previst per la llei de l’IVA.

En el nou sistema de Finestreta Única l’empresari no ha de donar-se d’alta en cada estat membre en el qual vagi a realitzar lliuraments de béns o prestacions de serveis, sinó que només s’ha d’identificar a l’administració tributària del país en el qual estigui establert, on repercutirà en factura l’IVA corresponent a cada país i presentarà les seves declaracions i ingressarà l’IVA.

Els règims especials de finestreta única donen lloc una única declaració – liquidació presentada per via electrònica davant l’Administració tributària de l’Estat membre pel qual hagi optat o sigui d’aplicació (Estat membre d’identificació), que l’empresari o professional pugui ingressar l’IVA meritat per totes les seves operacions efectuades a la Comunitat (Estats membres de consum) per cada trimestre o mes natural a què s’aplica, en cada cas, el règim especial.

Així doncs, els operadors que venguin béns a través d’internet ja no hauran de identificar-se a efectes de l’IVA en tots els països en els que tinguin clients consumidors finals. Podran fer-ho al EM d’origen, amb una única declaració i ingrés de l’IVA. En principi, si per exemple l’estat d’origen és Espanya, serà aquest l’encarregat de distribuir les quantitats entre les diferents agències tributàries europees, mitjançant el model 368 o 369.

És important destacar, que el model on s’indiquen les quantitats que cal abonar a cada país membre de la UE està pensat per indicar l’IVA de les Vendes, però no per indicar IVA suportats, de tal manera que els IVA que suportin en els països de destinació, com a ocasió de l’exercici de l’activitat podran ser deduïts solament a través de el model 360 de IVA per no establerts, aportant factura i complint els requisits.

 

La nova regulació de el comerç electrònic en l’IVA involucra també, per primera vegada, als titulars de les Interfícies Digitals que faciliten el comerç electrònic, que es converteixen en col·laboradors de la pròpia recaptació, gestió i control de l’impost.

S’entén per titulars de les interfícies digitals que faciliten el comerç electrònic, a aquells titulars d’una web e-commerce, per exemple. 

És comú que interfícies digitals, com les plataformes, portals i mercats en línia, a més de l’activitat d’intermediació, prestin serveis logístics i d’emmagatzematge per als seus clients.

Si la interfície digital facilita el comerç electrònic de béns lliurats per proveïdors no establerts a la Comunitat a consumidors finals comunitaris, s’ha de considerar que el titular de la interfície digital ha rebut i lliurat en nom propi aquests béns i que la seva expedició o transport al consumidor final es vincula a aquest lliurament.

Això determina que el titular de la interfície digital tindrà la condició de subjecte passiu de l’IVA meritat per aquestes operacions i podrà declarar-se a través dels règims especials de finestreta única.

A més, per evitar situacions de doble imposició, el lliurament de el bé que s’entengui realitzada del proveïdor al titular de la interfície estarà exempta de l’IVA.

Per la seva banda, l’empresari o professional titular de la interfície digital podrà acollir-se als règims especials de finestreta única per a la declaració-liquidació de l’IVA derivat d’aquestes operacions per les que tingui la condició de subjecte passiu, fins i tot quan es tracti de lliuraments interiors realitzades a favor de consumidors finals efectuades en el mateix Estat membre on s’emmagatzemen les mercaderies i que, per tant, no són objecte d’expedició o transport entre estats membres.

 

Per a determinades vendes a distància s’estableix un nou Llindar global de 10.000 euros per a operacions dins de la Unió Europea. És a dir, ja no segons Llindar d’operacions en cada Estat membre. Superat el llindar, el proveïdor repercutirà al client particular l’IVA el tipus impositiu de l’Estat membre de consum. Per sota, el d’origen.

Per tant, Els llindars existents per a les vendes de béns a distància dins de la UE es suprimiran i seran substituïts per un nou llindar de 10.000 euros per a tota la Comunitat. Per sota d’aquest llindar de 10.000 euros, les prestacions de serveis TBE (telecomunicacions, radiodifusió i electrònica) i les vendes de béns a distància dins de la UE podran seguir estant subjectes a l’ IVA a l’Estat membre en què estigui establert el venedor o prestador de el servei TBE.     

 

Algun dels avantatges de les noves regles és que els consumidors finals, al comprar béns en línia des de fora o dins de la Unió Europea, pagaran el mateix tipus de IVA que el dels béns adquirits en el seu país d’origen . I les empreses de la UE podran superar els obstacles a les vendes transfrontereres en línia, reduint les càrregues administratives i els costos de gestió de l’IVA.     

 

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

 

This site is registered on wpml.org as a development site.