Les accions pròpies o en cartera són aquelles que pertanyen a l’empresa perquè no s’han posat en circulació o perquè l’empresa les ha recomprat. Són les accions que no arriben a l’inversor individual o institucional, i que estan en mans de la pròpia empresa.

Les accions pròpies formen el que coneixem com l’autocartera de l’empresa, i estan en mans de la companyia.

Quan una societat adquireix les seves pròpies accions, en realitat, el que fa és repartir part del seu patrimoni als accionistes o socis les accions o participacions adquireix.

D’altra banda, si la societat aliena les accions pròpies que té en autocartera és com si procedís a augmentar el capital de la societat. La recompra d’accions, redueix el patrimoni net de l’empresa i per tant el balanç financer.

Les accions pròpies tenen dret a vot (té el vot en suspens) i de dret a dividend, tot i que si computen en el capital als efectes de calcular el quòrum necessari per a la constitució de la junta i l’adopció d’acords.

La normativa, a través de l’ article 134 de la Llei de societats de capital, imposa una sèrie d’obligacions a les empreses a l’hora d’utilitzar la seva autocartera. En el cas de les societats cotitzades, no podran tenir més d’un 10% de les seves accions d’autocartera, mentre que el límit d’autocartera per a les empreses no cotitzades serà del 20%.

Una altra de les obligacions que estableix la Llei de societats de capital és la de comptar amb l’aprovació prèvia de la Junta General d’accionistes així com fixar el preu màxim i mínim per a l’adquisició de les accions pròpies.

A efectes comptables, el compte 108 “accions o participacions pròpies en situacions especials” registrarà les accions o participacions pròpies adquirides per l’empresa. Ha de figurar en el patrimoni net, amb signe negatiu i el seu moviment és:

– A l’adquirir accions pròpies, es carregarà per l’import de l’adquisició de les accions, amb abonament a comptes del subgrup 57.

– I s’abonaran:

  1. a) per l’alienació de les accions, amb càrrec a comptes del subgrup 57 (la diferència entre la quantitat obtinguda en l’alienació de les accions pròpies i el seu valor comptable s’ha de carregar o abonar en comptes de el subgrup 11).
  2. b) per la reducció de capital, amb càrrec al compte 100 per l’import del nominal de les accions.

                                                                             Assessoria a Barcelona

                                                                  SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.