Hòlding

 • 28/10/2021
 • gestiobcn.com
 • 0

Un hòlding és una agrupació d’empreses o societats on hi ha una empresa dominant que controla totes o la gran majoria de les accions d’una o més companyies subordinades. Les empreses que formen el hòlding tenen personalitat jurídica i poden exercir diverses activitats econòmiques o industrials, tot i que el poder de decisió recau sobre l’empresa matriu que té el control total sobre els negocis que la conformen.

Una societat hòlding està constituïda principalment per controlar una o més societats, mitjançant la possessió d’una part del capital d’aquestes societats, o bé aportant-hi participacions o bé adquirides per la mateixa societat holding. Crear una societat holding permet reestructurar l’entramat societari de manera definitiva i des del punt de vista personal dels socis, serveix per organitzar el seu patrimoni entorn d’una única societat.

Els requisits d’una empresa hòlding són els següents:

 • Que el seu objecte social i principal sigui la tinença d´accions o participacions d altres societats.
 • Que exerceixin una activitat econòmica; en cas contrari estaríem davant d’una societat patrimonial.
 • Que tingui, almenys, el 5% dels drets de vot de les societats participades.

Que aquestes participacions hi siguin amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació. Això s’entendrà que té lloc quan s’exerceixin els drets propis del soci com són, entre d’altres:

 • Assistir a juntes.
 • Exercir el dret de vot.
 • Participar en les decisions relatives a la participació
 • Que es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals. És a dir, que compta amb una estructura pròpia i independent, amb un local i personal contractat, una persona com a mínim. D’altra banda, serà considerada com una societat forquilla de participacions, l’antiga societat patrimonial.

Alguns dels avantatges de les societats hòlding, poden ser:

 • Permet una millor organització i facilita la diversificació d’activitat
 • Una bona organització ajuda a optimitzar la comercialització de serveis i productes i simplifica la coordinació entre empreses de totes les activitats.
 • Arribar a més sectors del mercat de manera més fàcil.
 • Permet als propietaris organitzar el patrimoni entorn d’una única societat.
 • Permet la centralització de tots els serveis des de la societat matriu. D’aquesta manera s’eviten duplicitats, s’optimitzen despeses.

Qui promou la societat hòlding ha de tenir més de la meitat de l’accionariat en propietat, i si es vol accedir al règim de consolidació fiscal, aquest percentatge en propietat ha de ser del 75%.

Un dels avantatges a nivell fiscal és la possibilitat que tingui la societat d’acollir-se al règim de consolidació fiscal. Cal que la societat matriu tingui un mínim del 75% de la participació accionarial, així passarà a ser tractada com un únic subjecte passiu de cara a l’impost sobre societats.

El règim de consolidació fiscal es configura com un règim tributari especial d´aplicació voluntària.

L’aplicació d’aquest règim especial suposa que les societats que integren el grup fiscal no tributen per l’impost de societats pel règim individual en la mesura que no estan obligades al pagament de la quota d’aquest impost que resulti del règim individual. S’integren en un altre contribuent que és el grup fiscal a qui correspon el compliment de les obligacions per l’impost de societats.

En un altre bloc tractarem més a fons el Règim de Consolidació Fiscal.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN SL

This site is registered on wpml.org as a development site.