Royalties

Els Royalties o Regalies són els pagaments que es fan per tenir la llicència d’algun dret o producte patentat, marca o saber fer a nom d’una altra persona.

Es formalitza mitjançant un contracte en què els involucrats acorden l’import i els terminis per fer els pagaments. Mitjançant el contracte s’emmarca l’entorn legal en què el propietari d’una marca, producte o invent decideix, després d’uns primers anys de vida, no seguir explotant el seu negoci i autoritza un tercer que ho faci a canvi d’un pagament periòdic , augmentant així el potencial econòmic del producte, servei o projecte.

 

El seu tractament fiscal:

La tributació dels drets d’autor a efectes d’IRPF, es va tractar a un blog anterior.

A efectes de l’Impost de Societats, d’acord amb l’article 60 del Reglament de l’Impost sobre Societats, les rendes sotmeses a retenció són aquelles que tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari a efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques i, segons s’estableix a l’article 25.4 de la LIRPF són rendiments del capital mobiliari els procedents de la propietat industrial que no estigui afecta activitats econòmiques realitzades pel contribuent.

Per tant, en la mesura que la cessió d´ús dels dissenys es realitzi en el marc d´una activitat econòmica, les rendes procedents de la cessió no estaran subjectes a retenció a compte de l´Impost de Societats.

Quan els drets d´autor o royalties són cobrats per una societat mercantil o un altre tipus de persona jurídica s´ haurà d´aplicar un IVA del 21%.

 

El seu tractament comptable:

Els royalties es paguen quan es lloguen els drets d ús; per tant si estem pagant un royalty no tenim la capacitat de vendre aquest dret, ja que aquest no ens pertany.

El royalty es farà constar com un ingrés a la comptabilitat del propietari de la patent i quan nosaltres siguem els pagadors, ha de constar com una despesa de la nostra empresa.

El valor de l’actiu intangible en què consisteix la patent es registra en el compte (203) propietat industrial que es carrega amb abonament a les despeses d’obtenció d’aquesta patent a través de la investigació i el desenvolupament o de la compra a altres.

Quan aquestes patents, models d´utilitat, dissenys, know how, etc. tinguin una vida útil definida seran susceptibles d´amortització.

El pagament de royalties per propietat industrial, per al pagador, seran tractats com un arrendament (compte 621).

Per a qui els cobra també, existint a aquest efecte el compte (753) d’ingressos de propietat industrial cedit en explotació.

 

Assesoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.