Tributació dels drets d’autor

  • 01/03/2018
  • gestiobcn.com
  • 0

.

Les obres objecte de propietat intel·lectual solen ser objecte d’explotació comercial, generant ingressos als seus autors, editors, cessionaris i hereus. Són molts els autors que es pregunten quina és la correcta tributació dels rendiments obtinguts.

.

En primer lloc, cal realitzar una correcta qualificació del rendiment en IRPF a causa que els rendiments corresponents a la cessió de drets d’autor, pel que fa rendiments de la propietat intel·lectual, poden tenir per als seus autors una doble qualificació a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, ja que poden considerar-se rendiments del treball o d’activitats professionals.

.

Drets d’autor com a rendiments de treball personal en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques

Els rendiments derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, tenen la consideració de rendiments del treball personal quan se cedeix a tercers el dret a la seva explotació (article 17.2 lletra d, de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques). És a dir, si l’autor o artista cedeix a una editorial, empresa de gestió cultural o qualsevol altra persona els drets d’explotació sobre una obra (literària, artística o científica) els ingressos que s’obtinguin seran considerats renda del treball amb un tractament similar al salari que percep un treballador en nòmina amb un contracte laboral.

En aquest supòsit, s’haurà d’aplicar un percentatge de retenció del 15%, tal com marca el Reglament d’IRPF en el seu art. 80.1.4º. “El 15 per cent per als rendiments derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació”.

.

Drets d’autor com a rendiments d’activitats econòmiques en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques

Quan l’autor o artista, en lloc de fer una cessió dels drets d’explotació, s’ocupi ell mateix d’explotar l’obra (com passa en els casos d’autoedició) mitjançant l’ordenació de mitjans propis de producció o de recursos humans. Els ingressos obtinguts es qualificarien com a rendiments d’activitats econòmiques, havent  l’autor d’emetre factura.

En aquest cas procedeix alta censal com a activitat empresarial o professional i complir amb les obligacions fiscals de caràcter trimestral i / o anual.

En aquest supòsit, cal destacar i desenvolupar l’exempció d’IVA en els drets d’autor.

El primer que haurem de tenir clar és que, efectivament, aquest tipus d’operacions és un fet imposable a efectes de l’IVA classificant-se com una prestació de serveis, tal com indica l’article 11 en el seu apartat 2.4 de la Llei de l’IVA. VEURE https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740&tn=1&p=20171230#a20   El següent pas és confirmar l’exempció o no d’aquest tipus d’operacions. Així, l’art. 20 de l’esmentada llei, en el seu apartat Uno.26º, disposa que estaran exempts els serveis professionals, inclosos aquells la contraprestació consisteixi en drets d’autor, prestats per artistes plàstics, escriptors, col·laboradors literaris, gràfics i fotogràfics de diaris i revistes, compositors musicals, autors d’obres teatrals i d’argument, adaptació, guió i diàleg de les obres audiovisuals, traductors i adaptadors.

Un cop delimitada l’exempció, hem d’acudir a l’article 5 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual per conèixer què es considera autors. Aquest article disposa que autor és la personal natural que crea una obra literària, artística o científica. Per aquest tipus d’obres s’ha d’entendre qualsevol producció relativa a les ciències, la literatura o l’art en els termes definits per el Diccionari de la Llengua Espanyola. Per la seva banda, l’article 11 d’aquest mateix text refós considera autors no solament als creadors d’obres originals sinó també als que realitzen obres a partir d’altres ja existents (traduccions, adaptacions, actualitzacions, compendis, etc).

En diverses consultes, la Direcció General de Tributs ha considerat que l’exempció relativa als serveis prestats pels autors, instrumentats mitjançant la cessió dels drets d’autor, només és aplicable quan és realitzada per persones físiques, no així quan eren prestats per un altre tipus de persones (o, quan, en realitat es tractava de lliurament de béns, perquè el fet imposable ha de ser el d’una prestació de serveis). Per tant, nega l’exempció a les prestacions efectuades per persones jurídiques o un altre tipus d’entitats o persones diferents dels autors (per exemple, hereus), ja que la propietat intel·lectual només correspon als autors. La DGT, per tant, limita l’àmbit d’aplicació d’aquesta exempció a “l’actuació professional dels esmentats autors, ja que l’objectiu d’aquesta exempció és el de fomentar la creació cultural, no així el tràfic mercantil derivat de la mateixa “.

Podem concloure que estaran subjectes però exemptes de l’IVA les prestacions de serveis, consistents en la cessió dels drets de la propietat intel·lectual efectuades pels propis autors, persones físiques, a l’entitat de gestió de drets de la propietat industrial. No així quan la cessió s’efectuï per subjectes diferents dels autors (per exemple, hereus o entitats mercantils).

.

Drets d’autor com a rendiments de capital mobiliari en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques. Hereus.

 

Els hereus de l’autor poden percebre royalties durant el termini de què una obra disposa legalment els drets d’explotació. En aquests casos els rendiments percebuts per l’hereu tenen el tractament de capital mobiliari.

 

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.