Obligacions de les societats inactives

  • 14/02/2018
  • gestiobcn.com
  • 0

.

El deixar una societat inactiva comporta una sèrie d’obligacions que s’han de tenir en compte.

.

Per deixar una societat inactiva s’ha de fer una comunicació davant l’administració tributària mitjançant el model 036. En aquesta declaració ha de marcar-se la casella 140 “Deixar d’exercir totes les activitats empresarials i / o professionals (persones jurídiques i entitats, sense dissolució. Entitats inactives) “. La comunicació s’ha de fer durant el mes següent a la data de cessament

Un cop la societat està inactiva segueix existint l’obligació de presentar l’Impost sobre Societats. Quan es presenta aquest impost durant un exercici en el qual la societat va estar activa es realitzarà la presentació del model 200 (Impost sobre Societats) normalment, però quan la societat ha estat inactiva tot l’exercici a què es refereix la declaració, en el model 200 s’ha de marcar la casella 026 “entitat inactiva”, això des habilitarà el compte de pèrdues i guanys. Independentment d’això, s’han de reflectir les dades del balanç de situació de la societat o entitat, així com el resultat de l’exercici, en cas d’existir, s’ha de recollir en el balanç de situació directament contra el patrimoni net.

Si l’empresa o entitat va obtenir quota íntegra positiva en l’últim exercici en què va estar activa, haurà de presentar els pertinents pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.

Pel que fa a la comptabilitat, segueix existint l’obligació de dur-la, per la qual cosa s’ha de continuar amb l’administració del llibre diari, d’inventari i Comptes Anuals, els quals han de seguir presentant-se per a la seva legalització telemàtica (juntament amb el llibre d’actes) i amb la formulació i presentació dels comptes anuals per al seu dipòsit en el Registre Mercantil.

Segueix vigent per a la societat o entitat inactiva l’obligació d’efectuar retencions i tot amb la inactivitat declarada, així si es donés el cas, hauria de donar-se d’alta censal l’obligació del model corresponent a les retencions a practicar, realitzar la seva presentació i ingrés i donar-se amb posterioritat de baixa del model en qüestió. Sense oblidar, tampoc, la presentació del resum anual corresponent al mes de gener.

La societat o entitat inactiva està obligada a presentar la declaració d’IVA corresponent a l’últim període en el qual va tenir activitat i el corresponent resum anual durant el mes de gener. A partir de la data de cessament de l’activitat, l’IVA suportat no serà deduïble des de la data de cessament de l’activitat, ni es poden emetre factures, per tant, no hi haurà IVA que liquidar i en conseqüència no es presentaran declaracions trimestrals d’IVA ni el corresponent resum anual. Així no hi ha tampoc l’obligació de portar llibre de factures, però sí s’han de conservar les factures existents durant quatre anys.

En el cas d’una empresa inactiva, quan el seu administrador no realitzi cap altra activitat econòmica i les seves funcions inherents al càrrec d’administrador de la Societat no estiguin remunerades, podrà sol·licitar la baixa en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, mitjançant el model TA.0521 -5.

Finalment, destacar que el transcurs d’un any sense activitat és causa legal de dissolució, provocant que l’administrador de la societat inactiva respongui solidàriament de les obligacions posteriors a aquest període, si en el termini de dos mesos no convoca la junta general perquè s’adopti l’acord de dissolució o si no sol·licita la dissolució judicial quan l’acord hagués estat contrari a la dissolució.

.

ASSESORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.