Límits que marquen certes obligacions a les empreses

Saber amb quina periodicitat cal presentar els impostos, o quin model de comptes anuals cal utilitzar, entre d’altres, va en funció d’uns volums que un cop superats en un període determinat, ens obliga a redefinir les nostres obligacions fiscals i comptables.

Tot seguit farem un breu resum a modus de consulta pràctica.

 

Adquirir la condició de gran empresa:

Les empreses que tinguin un volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant l’any n, adquiriran la condició de gran empresa amb efectes 1 de gener de n+1. Aquesta nova condició es comunicarà a l’agència Tributària mitjançant el model 036 entre el 1 de gener i el 20 de febrer.

A partir de l’any 2017, com a novetat, aquestes empreses també estaran obligades al SII (Subministrament d’Informació Immediata) per el 2018 i per tant hauran d’enviar els registres de factures emeses i rebudes a partir del 01/01/2018.

Tenir la condició de gran empresa comporta, entre d’altres, que les autoliquidacions 111 i 303 s’han de presentar mensualment en lloc de trimestralment i els pagaments fraccionats es calculen obligatòriament sobre la base imposable de l’any en curs i no sobre la quota íntegra de períodes anteriors.

 

Deixar de gaudir de l’exempció del IAE:

Si durant l’exercici en curs i arribat el mes de desembre, veiem que vàrem superar el límit exempt per tributar per aquest impost (1.000.000 d’euros), haurem de notificar-ho a l’Administració tributària, en el model 840 i al mes de desembre anterior a l’any en què resulti obligat pagar aquest impostos. O sigui, si durant l’exercici 2018 la nostra empresa té un import net de xifra de negocis superior a 1.000.000 d’euros, serà al desembre de 2019, quan haurem de realitzar aquesta comunicació.

 

Obligació a auditar els comptes:

Els límits que suposen l’obligació d’auditar els comptes anuals d’una empresa són que l’entitat compleixi durant dos exercicis consecutius a la data del tancament de cada exercici, dos dels tres requisits que s’indiquen a continuació:

– Quan el total dels seus actius superin els 2.850.000 d’euros.

– Quan l’import net de la xifra de negocis superi els 5.700.000 d’euros.

– Quan el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici superi els 50.

 

Límits per a poder formular Comptes Anuals Abreujats:

Els requisits perquè una societat pugui formular comptes anuals abreujats, amb efectes des de 2016, són els següents:

– Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4.000.000 d’euros.

– Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 8.000.000 d’euros.

– Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.

 

Ja per acabar, fem quatre apunts sobre els diferents tipus d’empreses en funció de la seva mida.

 

Tipologia d’empreses segons les seves dimensions:

  • MICROEMPRESA: Es pot considerar com a microempresa tot negoci que no superi els deu treballadors. Generalment, tenen una facturació entre 0 i 2 milions d’euros. Les microempreses es poden considerar part de les pimes (petites i mitjanes empreses).
  • PETITES EMPRESES: Petites empreses són totes aquelles que compten amb grup de treballadors superior a 10 i inferior a 50 i facturen més de 2 milions d’euros però menys de 10 milions d’euros.
  • MITJANES EMPRESES: Les empreses mitjanes són totes aquelles que tenen una plantilla que pot oscil·lar entre els 51 i els 250 empleats. La seva facturació ha de ser superior als 10 milions d’euros però inferior als 50 milions d’euros.
  • GRANS EMPRESES: Les grans empreses superen els 250 empleats i els 50 milions d’euros de facturació.

..

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALBO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.