Contracte indefinit per a emprenedors

  • 15/03/2018
  • gestiobcn.com
  • 1

.

El contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors desenvolupat en l’art. 4 de la Llei 3/2012 VEURE  va néixer amb la intenció de fomentar la contractació estable per part dels emprenedors i PIMES.

Podrà realitzar-se mentre la taxa d’atur se situï per sota del 15% per part d’autònoms i PIMES que tinguin menys de 50 treballadors en el moment de la contractació. El contracte s’ha de indefinit i podrà ser a jornada completa i parcial.

 

 

Incentius fiscals:

• Pel primer treballador contractat per l’empresa menor de 30 anys, l’empresa tindrà dret a una deducció de 3.000 euros de la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d’un any exigit en el contracte.

• En cas de contractar a un aturat perceptor de prestació contributiva, es tindrà dret a una deducció de la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d’un any exigit en el contracte, el 50% del menor dels següents imports:

            -L’import de la prestació per desocupació que el treballador tingués pendent de percebre en el moment de la contractació.

             -L’import corresponent a dotze mensualitats de la prestació per desocupació que tingués reconeguda.

• El treballador haurà d’haver percebut la prestació, almenys 3 mesos.

• El treballador ha de proporcionar a l’empresa un certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal sobre l’import de prestació pendent de percebre en la data prevista d’inici de la relació laboral.

• El treballador contractat a jornada completa podrà compatibilitzar voluntàriament, juntament amb el salari, el 25% de la quantia de la prestació que tingués pendent de percebre en el moment de la contractació.

• Aquesta deducció s’aplicarà respecte d’aquells contractes realitzats en el període impositiu fins arribar a una plantilla de 50 treballadors i sempre que en els dotze mesos següents a l’inici de la relació laboral es produeixi, respecte a cada treballador, un increment de la plantilla mitjana total de l’entitat en, almenys, una unitat respecte als dotze mesos anteriors.

Bonificacions en la quota empresarial a la Seguretat Social:

.

D’aplicació durant 3 anys, per a treballadors desocupats inscrits en l’Oficina d’Ocupació:

 

Joves entre 16 i 30 anys:

Primer any: 83,33 euros / mes (1.000 euros / any).

Segon any: 91,67 euros / mes (1.100 euros / any).

Tercer any: 100 euros / mes (1.200 euros / any).

Per a dones en sectors on es troben menys representades les quanties s’incrementen en 8,33 euros / mes (100 euros / any).

Majors de 45 anys:

108,33 euros / mes (1.300 euros / any).

Per a dones en sectors on es troben menys representades la quantia serà 125 euros / mes (1.500 euros / any).

Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres ajudes públiques previstes per a la mateixa finalitat sense que la suma de bonificacions aplicables pugui superar el 100 per 100 de la quota empresarial a la Seguretat Social.

En el cas que el contracte se celebri a temps parcial, les bonificacions s’han de gaudir de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

.

Obligacions de l’empresa

Creiem important destacar i molt important valorar abans d’utilitzar aquest tipus de contracte, que l’empresa ha de mantenir-l’ocupació del treballador contractat almenys 3 anys des de la data de l’inici de la relació laboral i s’ha de mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa assolit amb el contracte per temps indefinit de suport a emprenedors durant, almenys, un any des de la celebració del contracte. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions es procedirà al reintegrament dels incentius.

No es considera incompliment quan el contracte s’extingeixi per causes objectives o acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte.

.

Exclusions

No podrà concertar aquest contracte l’empresa que en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte hagués adoptat decisions extintives improcedent de contractes de treball. La limitació afectarà les extincions produïdes amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 3/2012.

Així mateix, també serà d’aplicació les previsions contingudes en la secció I del capítol I de la Llei 43/2006 a excepció dels articles 2.7 i 6.2.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.