Obligacions de transparència de les entitats

Com dèiem en un blog anterior, la transparència millora la gestió interna de les entitats i, alhora, fa pedagogia entre els membres de la mateixa. La Transparència aporta rigor i, per tant, millora la gestió.

.

D’acord amb la Llei de Transparència, en aquest nou blog volem donar èmfasi a les obligacions per a les entitats que presten serveis, contracten, estan relacionades o reben ajuts o subvencions directament d’administracions públiques, i de quina manera han de donar compliment a aquestes obligacions.

La llei preveu que la informació es pugui consultar sota el principi d’accessibilitat universal, per tant que l’entitat disposi d’una plana web que compleixi les condicions necessàries d’accessibilitat per a tothom.

Han de fer tot el possible perquè l’accés a la informació sigui senzill i gratuït, i han de publicar informació veraç, objectiva, comprensible (ordenada temàticament i cronològicament) i ha d’estar actualitzada.

 

D’acord amb la relació que les entitats tinguin amb l’administració, la informació a donar seria:

Entitats que presten serveis públics.

Les persones jurídiques que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats hauran d’informar l’administració de:

 • Les activitats directament relacionades amb el servei públic.
 • La gestió de serveis públics.
 • La percepció de fons públics.
 • Retribucions percebudes pels càrrecs directius (quan el volum de l’entitat derivat de la prestació de serveis públics, és superior al 25% del volum general).

Aquí qui realitza la publicitat activa és l’administració. És l’administració la que podrà demanar informació a l’entitat, que tindrà un deure de publicitat passiva. (En aquest cas, el deure de publicitat activa el té l’Administració per a la qual es presta el servei i l’entitat l’haurà de complir en el cas que la pròpia administració ho requereixi.)

Entitats que reben subvencions o ajust públics.

Les entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000€ anuals o més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics, estan obligades a fer publicitat activa (la llei descriu el concepte de publicitat activa com el deure dels subjectes obligats de fer públics d’ofici els continguts d’informació pública que determina la normativa).

Com que són entitats destinatàries de diner públic han de justificar l’aplicació, destí i resultats obtinguts amb aquests diners públics.

Per saber la documentació que han de fer pública aquestes entitats, hem de parlar de diferents tipus d’informació:

.

Informació institucional, organització i estructura

 

 • Normativa que les regula (estatuts, reglament de règim intern, etc.).
 • Funcions i tasques de l’entitat.
 • Organigrama (òrgans directors, personal tècnic, personal directiu, entitats vinculades, etc.).
 • Identificació dels responsables i càrrecs.
 • Perfil i trajectòria dels responsables (breu CV).
 • Retribucions òrgans direcció o administració (quan es reben subvencions o ajuts de més de 10.000€).
 • Identificació de l’entitat i dades de contacte.

.

Informació de rellevància econòmica

 

 • Pressupost.
 • Comptes anuals i auditoria de comptes.
 • Informació sobre retribucions, indemnitzacions i dietes del personal remunerat amb la seva classificació laboral (quan es reben subvencions o ajuts de més de 10.000€).
 • En el cas de les fundacions que per llei estan obligades a presentar declaració de responsable per a determinades activitats de caire econòmic i a respectar una regulació d’incompatibilitats en l’exercici del càrrec, també es faran públiques aquestes resolucions dictades per l’òrgan competent (protectorat).

.

Informació en la contractació pública

 

En el cas dels contractes adjudicats per l’administració, mínim dels 5 darrers anys, caldrà publicar l’objecte del contracte, l’ import, la durada, i si n’hi ha, les posteriors  les modificacions, les  pròrrogues i les subcontractacions.

.

Informació dels  convenis de col·laboració amb l’administració

 

La llei parteix de l’obligació de transparència en els convenis de col·laboració subscrits entre entitats i administració, que siguin vigents, a diferència del cas dels contractes públics, on es demana informació pública dels cinc darrers anys.

La informació pública relativa als convenis de col·laboració suposa conèixer la seva data, quines són les seves parts, l’objecte, les obligacions, la durada, les modificacions posteriors (en el cas que n’hi hagin), la informació relativa al compliment i finalment l’execució dels convenis.

.

Informació respecte les  subvencions i ajuts públics

 

La llei també demana aquí tenir al dia la informació relativa als cinc darrers anys, com en el cas de la contractació pública.

Cal informar de l’import de l’ajut o subvenció, de l’objecte, qui són els beneficiaris, i les retribucions dels òrgans de direcció o administració ( pel cas de subvencions o ajuts de més de 10.000€).

.

Aquelles entitats adjudicatàries de contractes amb l’Administració Pública:

En aquest cas, els contractes del sector públic inclouran les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació.

Us facilitem un enllaç a un manual i guia de la transparència elaborat per el “Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP)”, que us pot servir de gran ajut.

http://www.tercersector.cat/sites/tercersector.cat/files/guia_autoavaluacio_esal_lpccp-uab_transperencia.pdf

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.