La nova Llei de Transparència a les Entitats del Tercer Sector

La nova llei apareix en un moment en què el debat social contra la corrupció i l’opacitat en l’administració pública necessita resposta. .

Aquesta llei regula determinades obligacions de transparència, no només per a les administracions públiques, sinó també per a entitats privades que percebin durant un any subvencions o ajuts públics. Per tant, aquesta llei obliga igualment a les entitats no lucratives a ser transparents i a facilitar a la ciutadania l’accés a la seva informació sobre la gestió que fan del diner públic.

Val a dir, que hi ha moltes entitats finançades amb fons públics, que pel que fa a les pràctiques de bon govern i transparència, ja estan anant molt més lluny del que va la llei. .

L’organisme estatal encarregat de controlar la transparència, és l’òrgan depenent del Consell de Transparència i de Bon Govern adscrit al Ministeri d’Hisenda. .

Aquesta llei no ha entrat en vigor en la seva totalitat. De moment només ho està el Títol II, que fa referència al bon govern i als principis generals i principis d’actuació que les entitats han d’atendre.

A partir del mes de desembre de 2014, entraran en vigor els títols I i III de la llei, relatius a la Transparència de l’Activitat Pública i Consell de Transparència i Bon Govern respectivament. És a dir, a partir d’aquest mes de desembre, estarà en vigor la llei en la seva totalitat.

Per tant, quan la llei entri en vigor, algunes entitats quedaran obligades a fer públiques una sèrie d’informacions relatives a la seva entitat i a la gestió del diner rebut. .

Des del punt de vista tècnic, la llei es remet a un posterior reglament que regularà el procediment sancionador. 

.

Quines són les entitats que han d’aplicar la llei?

 • Entitats que compten amb més d’un 50% de patrimoni fundacional públic (Entitats Públiques)
 • Entitats privades que durant un any reben:
 1. Subvencions o ajudes públiques de més de 100.000 euros.
 2. Subvencions o ajuts públics que representen, almenys, el 40% del total dels ingressos anuals que percebin i sempre que el seu abast superi els 5.000 euros.

 .

A què estan obligades?

S’ha de publicar de forma clara, accessible, estructurada i comprensible la informació institucional i organitzativa de l’entitat, així com la informació econòmica, pressupostària i estadística:

 • Informació institucional i organitzativa comprèn les funcions que desenvolupa l’entitat, la normativa que li és d’aplicació a aquestes funcions que desenvolupa i la seva estructura organitzativa a modus d’organigrama dels responsables dels diferents òrgans.
 • Informació estadística comprèn el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats i el grau de compliment i qualitat dels serveis públics.
 • Sobre les subvencions i ajudes públiques cal informar:
 1. Objecte de la subvenció concedida
 2. Pressupost presentat
 3. Durada i data d’inici de l’execució
 4. Obligacions econòmiques contretes
 5. Subcontractacions realitzades per a dur a terme l’activitat
 6. Procediment i import de la subvenció
 • Sobre la informació econòmica de l’entitat cal informar:
 1. Els comptes anuals
 2. Les retribucions percebudes anualment per el màxims responsables de l’entitat

 .

Aquesta norma està encaminada a adquirir especial rellevància en els procediments de licitació i adjudicació de contractes públics, així com en el posterior seguiment dels mateixos.

 • Sobre els contractes subscrits amb l’administració pública cal indicar:
 1. L’objecte pel qual s’ha subscrit el contracte
 2. La durada del contracte
 3. Import de licitació
 4. Els instruments a través del qual s’ha publicitat
 5. Modificacions produïdes durant la vigència del contracte
 6. Desistiments i renúncies.
 • Sobre els convenis subscrits amb l’administració pública cal informar:
 1. Parts que han signat el conveni
 2. Objecte del conveni i prestacions
 3. La durada prevista
 4. Les modificacions realitzades
 5. Les persones que realitzen les prestacions
 6. Les obligacions econòmiques acordades entre les parts

Amb aquesta llei es pretén incrementar i reforçar la transparència en l’activitat pública, obligant les administracions i entitats públiques, i a aquelles que són privades però ofereixen serveis finançats amb fons públics, a fer publicitat activa sobre la forma en què aquests fons es gestionen.

Tanmateix les entitats no lucratives també poden sol·licitar la informació que necessitin a l’Administració mitjançant el mateix procediment fixat per al ciutadà. .

Paral·lelament, el Parlament de Catalunya està treballant sobre la futura llei catalana de transparència, però que fins que no s’aprovi, les entitats catalanes s’hauran de regir únicament per la llei espanyola de transparència.

.

                                              .Assessoria a Barcelona

                                               SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 .

Fonts consultades:
http://xarxanet.org/juridic/noticies/les-entitats-hauran-de-donar-informacio-sobre-el-diner-public-que-gestionin
This site is registered on wpml.org as a development site.