Bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador

.

Quan entri en vigor, en data 14 de setembre el recentment publicat Reial Decret 475/2014, de 13 de juny,  quedarà restaurada novament la bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte del personal investigador.

.

PERSONAL INVESTIGADOR LA SEVA CONTRACTACIÓ DÓNA DRET A LA BONIFICACIÓ

.

Les empreses beneficiàries de la bonificació s’hauran de dedicar a activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica (I + D + i) i contractar treballadors complint els següents requisits:

 • Treballadors amb contracte indefinit o temporal en pràctiques o per obra o servei determinat de 3 mesos de durada mínima.
 • Que prestin els seus serveis dedicats exclusivament, ia temps complet, a la realització d’activitats d ‘I + D + i definides en l’article 35 de la Llei de l’Impost de Societats-LIS-. A aquests efectes, s’admetrà que fins a un 15% del temps dedicat a tasques de formació, divulgació o similars, computi com a dedicació exclusiva a activitats d’I + D + i.
 • Que estiguin inclosos en els grups de cotització del Règim General de la Seguretat Social nombres 1 (Enginyers i llicenciats, i personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’ET); 2 (Enginyers Tècnics, Pèrits i ajudants titulats); 3 (Caps administratius i de taller) i 4 (Ajudants no titulats).

 

QUEDEN EXCLOSOS DEL RÈGIM DE BONIFICACIONS

 

 • Els treballadors que destinin, únicament, part de la seva jornada laboral a la realització de les activitats esmentades.
 • Que treballin per a empreses que duen a terme projectes I + D + i la tasca consisteixi en activitats diferents de les assenyalades en l’article 35 de la LIS, com són, entre altres, les d’administració, gestió de recursos, màrqueting, serveis generals i direcció.
 • Hagin estat contractats per l’Administració General de l’Estat i organismes públics, les administracions autonòmiques o les corporacions locals i els seus organismes públics, així com per altres ens públics que estiguin totalment exempts de l’Impost sobre Societats.
 • Estiguin subjectes a relacions laborals de caràcter especial.
 • Estiguin contractats per empreses o organismes per a activitats d’I + D + i la contractació estigui explícitament subvencionada o finançada amb fons públics, sempre que aquest finançament inclogui també les quotes empresarials a la Seguretat Social.

.

CONCURRÈNCIA DE BONIFICACIONS I QUANTIA MÀXIMA

.

Aquesta bonificació és compatible amb les del Programa de Foment d’Ocupació i altres mesures incentivadores de suport a la contractació, si bé la suma de totes elles no pot superar:

a) El 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social.
b) El 60% del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR DE LES EMPRESES BENEFICIÀRIES

.

Les empreses dedicades a activitats de I + D + i que contractin, en els termes vistos, a personal investigador per accedir i mantenir la bonificació han de:

 

 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.
 • Subministrar en suport informàtic les dades relatives a la inscripció d’empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors, variacions de dades d’unes i altres, així com els referits a cotització i recaptació, en els termes i condicions establerts pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, si bé, excepcionalment i amb caràcter transitori, es pot autoritzar per la TGSS la presentació d’aquesta documentació en suport diferent a l’informàtic.
 • No haver estat excloses de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió d’infraccions molt greus no prescrites.

.

COMPATIBILITAT BONIFICACIÓ I LA DEDUCCIÓ A LA QUOTES DE L’IMPOST DE SOCIETATS

.
La bonificació i l’aplicació del règim de deducció per activitats d’ I+ D + i que estableix l’article 35 de la LIS serà:
Plenament compatible per a les PIMES intensives en I + D + i

Una PIME s’entendrà que és intensiva en I + D + i quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

A) Quan hagi rebut finançament públic en els darrers 3 anys, sense haver patit revocació per incorrecta o insuficient execució de l’activitat finançada, a través de:

 • Convocatòries públiques en el marc del VI Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica o del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació.
 • Ajuts per a la realització de projectes d’I + D + i, del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial.
 • Convocatòries del 7. Programa Marc d’I + D + i o del Programa Horitzó 2020, de la Unió Europea.

B) Quan hagi demostrat el seu caràcter innovador, mitjançant la seva pròpia activitat:

 • Per disposar d’una patent pròpia en explotació en un període no superior a 5 anys anterior a l’exercici del dret de bonificació.
 • Per haver obtingut, en els 3 anys anteriors a l’exercici del dret de bonificació, un informe motivat vinculant positiu a efectes d’aplicació de la deducció a què es refereix l’article 35 de la LIS.

C) Quan hagi demostrat la seva capacitat d’innovació, mitjançant alguna de les següents certificacions oficials reconegudes pel Ministeri d’Economia i Competitivitat:

 • Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l’especificació AENOR EA0043.
 • Petita o microempresa innovadora, segons l’especificació AENOR EA0047.
 • Certificació d’acord amb la norma UNE 166.002 «Sistemes de gestió de la I + D + i».

Aquestes PIMES seran reconegudes com a tals mitjançant el segell oficial de «PIME innovadora» i figuraran en el Registre que gestionarà el Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Compatible quan no s’apliqui sobre el mateix investigador per a la resta d’empreses o entitats.

Si es tracta, per contra, dels mateixos investigadors, les empreses poden optar per aplicar la bonificació en la cotització a la Seguretat Social, o una deducció pels costos d’aquest personal en els projectes en què participi i en els que realitzi activitats a què es refereix l’repetit article 35 de la LIS.

La regla de compatibilitat exposada suposarà que, per una mateixa empresa i en un mateix projecte, es poden aplicar les bonificacions sobre investigadors juntament amb la de deduccions per altres investigadors pels quals l’empresa, en aquest cas, desitgi deduir.

.

CONTROL DE LES BONIFICACIONS

.
Important destacar que aquelles empreses i entitats que apliquin bonificació en les quotes de 10 o més investigadors al llarg de 3 mesos o més en un exercici, hauran d’aportar davant la TGSS en un termini màxim de 6 mesos des de la finalització de l’exercici fiscal en el que s’han aplicat les bonificacions, un informe motivat vinculant emès per la Direcció General d’Innovació i Competitivitat, del Ministeri d’Economia i Competitivitat, relatiu al compliment en aquest període de la condició de personal investigador amb dedicació exclusiva a activitats d’ I + D + i.

Per a això es presentarà davant l’esmentada Direcció General un informe tècnic de qualificació d’aquestes activitats i dedicació, que haurà de ser emès per una entitat degudament acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) i d’acord amb el format que s’aprovarà pel Ministeri d’Economia i que estarà disponible a la seu electrònica del mateix.

Aquest informe té caràcter vinculant davant l’AEAT i la TGSS.

Les entitats o empreses que s’apliquin bonificacions i també deduccions, hauran a més d’aportar davant l’AEAT-en presentar la seva declaració de l’IS i d’acord amb el model que estableixi a aquest efecte-, una memòria anual d’activitats i projectes executats i investigadors afectats per la bonificació en l’exercici vençut.

.

INVESTIGADORS EN ALTA A partir del 1 DE GENER DE 2013

.

Els qui tinguin dret a aplicar aquesta bonificació amb efecte 1 de gener de 2013, es pot exercir, conforme s’estableix en la disposició transitòria única, dins dels 2 mesos següents a la seva entrada en vigor, és a dir, des del 14 de setembre fins al 14 de novembre de 2014.

La devolució de l’excés de les quotes ingressades per tenir dret a bonificació, corresponents a l’exercici 2013 o als mesos de 2014 transcorreguts abans de setembre (moment en què entrarà en vigor el RD), es podrà sol · licitar a la TGSS fins al 30 de desembre de 2014, aportant, en els casos que procedeixi, l’informe motivat vinculant a què s’ha fet esment en el punt dedicat al «control de les bonificacions».
La TGSS ha de dictar i notificar la resolució dins dels 6 mesos següents a la data en què s’hagi completat la documentació que hagi d’aportar el sol · licitant de la devolució, termini el transcurs sense resolució expressa significarà que s’ha desestimat la sol · licitud.

Finalment, s’ha de tenir en compte que, en el cas d’haver optat per la deducció fiscal abans de l’entrada en vigor del Reial Decret la presentació concloure, no procedirà la devolució de quotes.

.

Assessoría a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.