Contracte de treball a temps parcial amb vinculació formativa

 • 12/04/2018
 • gestiobcn.com
 • 0

El contracte a temps parcial amb vinculació formativa neix amb la intenció d’estimular la contractació i permet compatibilitzar la formació i l’experiència professional.

 

Característiques del contracte:

 

 • Reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 100% (empreses de menys de 250 treballadors) o el 75% (empreses de més de 250 treballadors) durant un màxim de 12 mesos, amb possibilitat de prorrogar dotze mesos més sempre que el treballador continuï compatibilitzant l’ocupació amb la formació o l’hagi cursat en els sis mesos previs a la finalització del període dels dotze primers mesos.
 • Possibilitat de formació programada (bonificada)·
 • Sense hores presencials.
 • La jornada no podrà ser superior al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable (*) A aquests efectes, s’entendrà per treballador a temps complet comparable el que estableix l’art. 12.1 de l’estatut dels treballadors.

(*) Amb l’entrada en vigor de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, aquests contractes es poden celebrar amb persones que compleixin el requisit de ser beneficiàries del sistema Nacional de Garantia Juvenil. En aquests casos la jornada pactada en el contracte pot ser de fins a un 75% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable.

    

Es pot aplicar a:    

Contractes indefinits. Incentiu fins màxim 24 mesos.

Contractes temporals:

 • D’obra i servei. Incentiu fins màxim 24 mesos.
 • Eventuals per circumstàncies de la producció. Incentiu fins màxim 12 mesos.
 • Interinitat sempre que s’ajustin a una jornada parcial que no excedeixi el 50%. Incentiu pel temps d’interinitat, amb un màxim de 24 mesos.

 

Requisits dels beneficiaris:

Per realitzar aquesta modalitat de contracte cal que el treballador estigui inscrit com a demandant d’ocupació, sigui menor de 30 anys, o menor de 35 anys amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33, i compleixi ALGUN dels següents requisits (només un d’ells és suficient):

 • No tenir experiència laboral o que aquesta sigui inferior a 3 mesos.
 • Procedir d’un altre sector d’activitat, en els termes que es determini per reglament.
 • Ser desocupat inscrit ininterrompudament a l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos durant els divuit anteriors a la contractació.
 • No tenir títol oficial d’ensenyament obligatori, de títol de Formació Professional o certificat de professionalitat.
 • Ser persona beneficiària del Sistema Espanyol de Garantia Juvenil.

 

Requisits de l’empresa: 

Els requisits que ha de complir l’empresa per poder realitzar aquesta modalitat de contracte són els següents:

 • Trobar-se al corrent de pagament en les seves obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
 • Per poder acollir-se a aquesta modalitat de contracte i a la reducció de quotes a la Seguretat Social, les empreses, (inclosos els treballadors autònoms), han no haver adoptat, en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte, decisions extintives improcedents. Aquesta limitació afectarà les extincions produïdes amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 4/203 (BOE 2013.02.23), i per a la cobertura d’aquells llocs de treball del mateix grup professional que els afectats per l’extinció i per al mateix centre o centres de treball.
 • S’ha de mantenir el nivell d’ocupació assolit amb el contracte a temps parcial amb vinculació formativa durant, almenys, un període equivalent a la durada del contracte amb un màxim de dotze mesos des de la seva celebració. En cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament dels incentius.
 • No es considera incomplerta l’obligació de manteniment de l’ocupació quan el contracte s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador o per expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

 

Formació vinculada al contracte a temps parcial 

Les característiques relatives a la formació a realitzar pel treballador contractat amb aquest tipus de contracte són:

 • Els treballadors hauran de compatibilitzar l’ocupació amb la formació o justificar haver-la cursat en els sis mesos previs a la celebració del contracte.
 • La formació, que no caldrà que estigui vinculada específicament al lloc de treball objecte del contracte, podrà ser:

– Formació en Idiomes o en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, d’una durada mínima de 90 hores en còmput anual.

– Formació acreditable oficialment o promoguda pels Serveis Públics d’Ocupació.

.

Normativa aplicable:

– Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació.
– Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors
– Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.