Nova tarifa plana emprenedors per al 2023

  • 09/11/2022
  • gestiobcn.com
  • 0

 

Al Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, publicat al BOE el 27 de juliol, en què s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament de activitat, regula també a l’art. 38 una nova tarifa plana per inici d´activitat per compte propi per als nous autònoms.

Aquesta nova tarifa plana és similar a la ja existent de 60 euros mensuals, però s’adapta al nou sistema de cotització i en modifica la quantia.

 

Així, per a aquells autònoms que iniciïn la seva activitat i que no haguessin estat en situació d’alta al Règim Especial dels Treballadors Autònoms, en els dos anys immediatament anteriors s’aplicarà una quota reduïda per contingències comunes i professionals durant els dotze mesos naturals complets següents . Queden els treballadors exonerats de cotitzar per cessament d´activitat i per formació professional.

Transcorregut els primers dotze mesos, també es pot aplicar una quota reduïda durant els dotze mesos naturals complets següents. Pel que fa als treballadors per compte propi, els rendiments econòmics nets anuals dels quals siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional anual que correspongui a aquest període.

L’aplicació de la quota reduïda l’han de sol·licitar els treballadors en el moment de l’alta. També caldrà sol·licitar la pròrroga si els ingressos són inferiors al salari mínim. En aquest cas, la sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una declaració relativa al fet que els rendiments econòmics nets que es preveuen obtenir seran inferiors al salari mínim.

El període de baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, exigit en aquest article per tenir dret a les reduccions en la cotització, en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de tres anys quan els treballadors autònoms han gaudit d’aquestes reduccions en el període anterior d’alta en el règim especial esmentat.

Un cop finalitzat el període màxim de gaudi de les reduccions a la cotització, s’haurà de cotitzar per totes les contingències a partir del dia primer del mes següent.

L’import de la tarifa durant el període comprès entre els anys 2023 i 2025 és de 80 euros mensuals.

En cas de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o ser víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme, el període d´aplicació de la quota reduïda serà de 24 mesos naturals complets. Aquest període es pot ampliar fins a 36 mesos per a aquests treballadors per compte propi. Sempre que els seus rendiments econòmics nets anuals siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional anual que correspongui a aquest període. En aquest cas, la quantia de la quota reduïda serà, entre els anys 2023 i 2025, de 80 euros mensuals, fins a la finalització dels primers vint-i-quatre mesos naturals complets. I de 160 euros a partir del mes vint-i-cinquè.

Les quanties de les prestacions econòmiques a què puguin tenir dret els treballadors per compte propi durant el període, o els períodes en què es beneficiïn de la quota reduïda, es determinaran d’acord amb l’import de la base mínima del tram inferior de la taula general de bases.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.