Reflex comptable del Kit Digital

 

El Kit Digital és un ajut econòmic que s’ha de destinar a una o diverses solucions digitals ofertes pels agents digitalitzadors, com ara una pàgina web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, factura electrònica, gestió de clients, ciberseguretat, etc.

 

En tractar-se d’una subvenció, en aquest cas no reintegrable, ho hem de reflectir comptablement tant en el moment de la concessió, com en el moment de la seva aplicació, com en el moment del cobrament, si n’hi hagués.

D’acord amb el Pla General Comptable, les subvencions no reintegrables es comptabilitzaran inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb els despeses derivades de la subvenció.

En el moment de la concessió comptablement reflectirem el deute de l´administració pública envers  l´ empresa (4708) contra un compte de patrimoni net en tractar-se d´una subvenció no reintegrable (130).

A l’hora de rebre la factura de l’agent digitalitzador, en el cas del Kit Digital ens podem trobar amb dos supòsits:

  • Ajuda concedida per serveis rebuts registrats com a despeses de l’exercici: en aquest cas la subvenció s’imputarà com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses subvencionades.
  • Ajut concedit per a l’adquisició d’immobilitzat: aquí la subvenció s’imputarà com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització realitzada en aquest període per als béns adquirits. 

En el cas del Kit Digital, els agents digitalitzadors són els encarregats de desenvolupar les solucions digitals i d’emetre la factura als seus clients. Factures que no inclouran ni el cost del servei ni el bé lliurat atès que aquests queden coberts per la subvenció concedida. Si que inclouran un IVA que suportarà el client el qual haurà d’abonar a l’agent i que alhora serà deduïble íntegrament o en aplicació de la seva prorrata.

En ambdós casos la factura la registrarem amb normalitat, registrada la despesa realitzada o bé adquirida, encara que no consti específicament a la factura de l’agent digitalitzador.

Però en el moment del pagament a l’agent, atès que el proveïdor ens ha fet la factura només amb l’IVA suportat, comptablement liquidarem el saldo del proveïdor contra el pagament de l’IVA i el deute que té l’administració pública amb l’empresa.

En el moment d’imputar a la subvenció al resultat de l’exercici, aquest moment serà a la data de registre de la despesa pel servei, o bé, la despesa per l’amortització del bé. Per aquests imports carregarem al compte de patrimoni net (130) amb abonament a un ingrés per subvencions (746).

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.