Llibertat d’amortització en inversions realitzades per entitats que utilitzin energia procedent de fonts renovables

 • 17/04/2023
 • gestiobcn.com
 • 0

L’article 22 del Reial Decret llei 18/2022, introdueix amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una novetat tributària, a efectes de l’ Impost Sobre Societats, relativa a la possibilitat d’amortitzar lliurement les inversions que s’efectuïn en instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que utilitzin energia procedent de fonts renovables i substitueixin instal·lacions que utilitzin energia procedent de fonts no renovables fòssils.

La quantia màxima de la inversió arriba fins a 500.000,00 euros.

Els actius que poden ser amortitzats lliurement són els següents:

 • Inversions en instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica que utilitzen energia procedent de fonts renovables.
 • Instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi que utilitzin energia procedent de fonts renovables, que substitueixin instal·lacions que utilitzin energia procedent de fonts no renovables fòssils.

S’estableixen dues excepcions:

 • Els edificis no es podran acollir.
 • Aquelles instal·lacions que tinguin caràcter obligatori en virtut de la normativa del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, llevat que la instal·lació tingui una potència nominal superior a la mínima exigida, cas en què podrà ser objecte de la llibertat d’amortització aquella part del cost de la instal·lació proporcional a la potència instal·lada per sobre d’aquest mínim exigit.

Els requisits són els següents:

 • Que la llibertat d’amortització s’apliqui en els períodes impositius que s’iniciïn o s’acabin el 2023.
 • Que les instal·lacions siguin posades a disposició del contribuent a partir del 20 d’octubre del 2022.
 • Que, durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu en què els elements adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’entitat es mantingui respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors, calculada d’acord amb això disposat a la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.
 • La norma estableix l’obligació d’inscriure la instal·lació al Registre corresponent.

 

En cas que s’incompleixi l’obligació de manteniment de la plantilla, s’ha d’ingressar la quota íntegra que hagi correspost a la quantitat deduïda en excés més els interessos de demora corresponents a l’autoliquidació corresponent al període impositiu en què s’hagi incomplert l’obligació .

Les entitats de dimensió reduïda poden optar entre aplicar el règim de llibertat d’amortització per creació i manteniment d’ocupació o aplicar el règim de llibertat d’amortització que regula aquesta disposició.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.