Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (part I)

 

El passat 1 de gener de 2023, va entrar en vigor aquest tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització en territori espanyol (no a la resta de països) d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderia.

L’impost no s’aplica quan venem a un tercer país o quan venem a la Unió Europea; per tant, si ens apliquen aquest impost podem demanar la devolució. Només es liquida quan es ven dins del territori nacional.

S’hi inclouen els envasos no reutilitzables que continguin plàstic en la mesura que estiguin dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, tant si es presenten buits com si es presenten prestant la funció per a la qual van ser dissenyats. L´impost no grava el plàstic reciclat que continguin els envasos.

L’Agència Tributària ha publicat un dossier amb exemples de productes per poder consultar-ne la possible afectació:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/II_especiales/envases_plasticos/Ayuda/PREGUNTAS_RESPUESTASdic22.pdf

 

La llei entén que no és reutilitzable quan no ha estat dissenyat per ser reutilitzat i amb la mateixa finalitat diverses vegades.

 

Està subjecte a l’impost:

  • la fabricació
  • l’adquisició intracomunitària
  • la importació

Entenem per fabricació l’elaboració de productes objecte de l’impost. No és fabricació l’elaboració d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic quan exclusivament s’utilitzin productes plàstics semielaborats per obtenir-los, productes que continguin plàstic destinats al tancament, comercialització o presentació o productes que no continguin plàstic.

A la fabricació el contribuent és el fabricant i la meritació de l’impost es produeix amb el primer lliurament o posada a disposició, en territori espanyol, dels productes fabricats. Si un fabricant espanyol ven el producte a l’exportació o a la Unió Europea, no haurà de liquidar l’impost, però s’haurà de demostrar que el producte va destinat fora d’Espanya.

 

És adquisició intracomunitària l´obtenció del poder de disposició de productes objecte de l´impost transportats o expedits amb origen des d´un altre Estat Membre de la Unió Europea i amb destinació a Península o Balears.

El contribuent és l’adquirent intracomunitari i la meritació de l’impost es produeix el dia 15 del mes següent al que s’iniciï el transport o l’expedició amb destinació a l’adquirent o en el moment de l’expedició de la factura, si és anterior. L’adquirent intracomunitari ha de liquidar l’impost independentment de si el producte objecte de l’impost es queda a Espanya o marxa fora. En cas que marxi fora d’Espanya el producte, l’adquirent intracomunitari tindrà dret a la devolució.

 

És importació l´obtenció del poder de disposició de productes objecte de l´impost transportats o expedits des de territori no comprès a la Unió Europea amb destinació a Península, Balears quan doni lloc al despatx a lliure pràctica.

Si la destinació és Canàries, Ceuta o Melilla, es considera importació si els productes objecte de l’impost procedeixen d’un altre territori diferent de la Península o les Balears i dona lloc, o hagués donat lloc, a un despatx a lliure pràctica.

El contribuent és l’importador i la meritació de l’impost es produeix en el moment que es meriten els drets d’importació d’acord amb la legislació duanera. L’impost es liquidarà juntament amb el DUA. L’importador liquidarà l’impost independentment de si el producte objecte de l’impost es queda a Espanya o marxa fora. En el cas que marxi fora d’Espanya el producte, l’importador tindrà dret a la devolució.

 

La base imposable per al càlcul de l’impost serà la quantitat de plàstic no reciclat, expressat en quilograms, que conté els productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost, multiplicat per 0,45 eur/kg.

Si es tracta d’un envàs reutilitzable, aquest no està subjecte a l’impost i, per tant, no hi haurà res a liquidar ni declarar. Si el producte és de plàstic reciclat, estarà exempt de l’impost, però si s’haurà de declarar.

En un proper bloc publicarem més informació sobre els tràmits a realitzar.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables.html

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.