Personal investigador i bonificacions a la cotització a la Seguretat Social

  • 21/06/2023
  • gestiobcn.com
  • 0

 

El Reial decret 475/2014 de 13 de juny, publicat al BOE el 14 de juny de 2014 estableix les bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador

 

Aquest Reial decret, que va entrar en vigor el 14 de setembre de 2014, estableix una bonificació del 40 por cent en les aportacions empresarials a les quotes a la Seguretat Social per contingències comuns respecte del personal investigador segons determina i regula el procediment per a la seva aplicació.

Tindran dret a la bonificació els treballadors inclosos als grups 1, 2, 3 i 4 de cotització al Règim de la Seguretat Social que, amb caràcter exclusiu i per la totalitat del seu temps de treball a l’empresa dedicada a activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, es dediquin a la realització de les activitats esmentades.

A l’efecte del que estableix aquest Reial decret, es consideren activitats de R+D+I les definides com a tals a l’article 35 de la Llei d’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març i  Llei 27/2014 de 27 de novembre del l´Impost de Societats https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-12328-consolidado.pdf

 

Aquesta bonificació és compatible amb aquelles a què les empreses i entitats puguin accedir, sense que en cap cas, la suma de les bonificacions pugui superar el 100 per cent de la quota empresarial. Així mateix, és compatible amb l’aplicació del règim de deducció per activitats de R+D+I tecnològica establert a la llei de l’Impost de societats.

Les empreses i entitats que apliquin bonificació a les quotes de deu o més treballadors al llarg de tres mesos o més d’un exercici, hauran d’aportar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social en un termini màxim de sis mesos des de la finalització de l’exercici fiscal al que s’hagin aplicat les bonificacions, un informe motivat vinculant emès per la Direcció General d’Innovació i Competitivitat, del Ministeri d’Economia i Competitivitat relatiu al compliment en aquest període de la condició de personal investigador amb dedicació exclusiva a R+D i innovació tecnològica.

I si s’apliquen bonificacions i deduccions a l’ Impost sobre Societats, a més, hauran d’aportar davant l’Agència Tributària una memòria anual d’activitats i projectes executats i investigadors afectats per la bonificació en l’exercici vençut.

Correspon a aquests organismes controlar que es compleixen les condicions exigides per a la compatibilitat de les bonificacions amb les deduccions i emetre informes motivats vinculants que certifiquin les condicions per aplicar les bonificacions a la Seguretat Social 

En cas d’aplicar la bonificació sense reunir els requisits exigides, es procedirà a la devolució amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

Per aplicar poder aplicar la bonificació, les empreses i entitats hauran d’estar al corrent tant de les seves obligacions fiscals com de Seguretat Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A nivell de gestió laboral, la identificació d’aquests treballadors es realitzarà emplenant a l’alta en afiliació a la Seguretat Social del Sistema RED, al camp de “Relació laboral de Caràcter Especial”, el valor 9916- Personal investigador en R+D+ I, d’acord amb el Butlletí de Notícies RED 6/2014, de 4 d’agost del 2014.

Les bonificacions es podran aplicar amb caràcter automàtic als corresponents documents de cotització.

 

A partir de l’1 de setembre de 2023, data en què entrarà en vigor el Reial Decret Llei 1/2023 de 10 de gener, que instaura un nou sistema d’incentius a la contractació laboral, la bonificació serà de 115 euros/mes durant el contracte i si la contractació és per a dones o menors de 30 anys, hi haurà un 5 per cent d’increment extra.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.