Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (part II)

 • 11/07/2023
 • gestiobcn.com
 • 0

Fa uns dies vam publicar un blog introductori al nou impost vigent des de l’1 de gener del 2023.

En aquest nou blog farem esment dels tràmits i obligacions a realitzar en el cas que la nostra activitat estigui subjecta a aquest impost.

 

Sol·licitud inscripció al Registre Territorial de l’Impost:

Han de sol·licitar la inscripció al Registre Territorial de l’Impost amb caràcter previ a l’inici de l’activitat:

 • Els fabricants de productes objecte de l´impost.
 • Els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l´impost. S’exceptua d’aquesta obligació els que realitzin adquisicions intracomunitàries en què el pes total de plàstic no reciclat no excedeixi de 5 quilograms en un mes natural, i queden obligats en el moment en què les adquisicions intracomunitàries que es realitzin excedeixin aquesta quantitat, tenint en compte les adquisicions intracomunitàries realitzades i les que es preveuen realitzar al mes natural.
 • Els importadors estan exempts del registre.

Quan es notifiqui la resolució d’inscripció, hi ha d’incloure el CIP (Codi d’identificació del plàstic) que correspongui.

Obligacions comptables:

Els fabricants estaran obligats a portar una comptabilitat d’existències d’acord amb el següent:

 1. Portar una comptabilitat per les existències que hi ha hagut a l’establiment, i per cada establiment, on es desenvolupa l’activitat.
 2. A la comptabilitat d’existències no s’han d’incloure les primeres matèries necessàries per a l’obtenció dels productes objecte de l’impost.
 3. A la comptabilitat d’existències s’han d’incloure les existències de productes fabricats emmagatzemats l’1 de gener de 2023.
 4. En la comptabilitat d’existències corresponents a cada període de liquidació s’han de comptabilitzar les existències inicials corresponents a aquest període.
 5. El compliment d’aquesta obligació s’ha de fer a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària dins del mes següent al període de liquidació a què es refereixi, i el mes d’agost és inhàbil.
 6. Moratòria: Els assentaments comptables corresponents als períodes de liquidació del primer semestre de 2023 es poden subministrar dins del mes de juliol de 2023.

Obligacions registrals:

Els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l’impost estan obligats a portar i presentar un llibre registre d’existències d’acord amb el següent:

 1. Portar i presentar un únic llibre registre d´existències per l´activitat.
 2. No hi ha obligació de presentar el llibre registre d´existències en els períodes de liquidació en què no resulti quota a ingressar.
 3. El compliment d’aquesta obligació s’ha de fer a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària dins del mes següent al període de liquidació a què es refereixi, i el mes d’agost és inhàbil.
 4. Moratòria: El llibre registre corresponent als períodes de liquidació del primer semestre de 2023 es pot subministrar dins del mes de juliol de 2023.

Obligacions a nivell de facturació:

Els fabricants de productes objecte de l’impost que realitzen vendes o entregues dels productes fabricats en territori espanyol, s’ha de repercutir als adquirents l’import de les quotes de l’impost que es meriten amb aquesta venda o entrega apareixent a la factura emesa de manera separada: import quotes meritades i quilos de plàstic no reciclat que conté el producte.

En el cas dels adquirents intracomunitaris, en fer les vendes o lliuraments en territori espanyol dels productes objecte de l’impost, no estan obligats a incloure’l a la factura tret que l’adquirent ho sol·liciti. Si és així, us heu de consignar en factura o certificat: l’import de l’impost satisfet i els quilos de plàstic no reciclats que conté el producte.

En un altre blog parlarem de l’obligació de presentar la corresponent autoliquidació, model 592.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.