Nous permisos per a persones treballadores

  • 26/07/2023
  • gestiobcn.com
  • 0

 

Entre les mesures contingudes al Reial decret llei 5/2023, en matèria de conciliació destaquem els permisos que considerem poden ser del seu interès

 

 Nou permís parental de vuit setmanes

El nou article 48.bis de l’Estatut dels Treballadors recull la suspensió amb reserva del lloc de treball, per tenir cura de fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor faci vuit anys. Aquest permís, que té una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, es pot gaudir a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial.

Correspon a la persona treballadora detallar la data d’inici i fi del gaudi, i els ha de comunicar a l’empresa o entitat amb una antelació de deu dies o concretada pels convenis col·lectius, llevat de força major, tenint en compte la situació de la persona treballadora i les necessitats organitzatives de la empresa.

Queda pendent el desenvolupament reglamentari i actualment, malgrat que segons la directiva europea aquest permís ha de ser retribuït, hi ha termini per modificar aquest aspecte fins a l’agost del 2024.

 

Nous permisos per absentar-se del lloc de treball amb dret a remuneració i ampliació d´alguns existents

  • Cinc dies per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com qualsevol persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.

Com diem, és un permís retribuït i de cinc dies naturals cada cop que es produeixi la necessitat sense existir límit anual.

 

  • Quinze dies naturals en cas de registre de parella de fet. Queda així equiparat el registre de parelles de fet al matrimoni.
  • Nou permís retribuït especial per força major de quatre dies a l’any per absentar-se de la feina quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

Podrà  gaudir-se per hores.

 

Es modifica la sol·licitud d´adaptació de jornada per raons de conciliació

L’art. 34.8 amplia els subjectes que poden generar dret a aquesta adaptació per a persones treballadores que requereixin tenir cura dels col·lectius següents, sempre que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valdre’s per si mateixos, havent de justificar les circumstàncies que fonamenten la petició:

Descendents de més de 12 anys.

Cònjuge o parella de fet.

Familiars per consanguinitat fins a 2n graus de la persona treballadora.

Altres persones dependents quan aquestes convisquin al mateix domicili que la persona treballadora.

 

S’hi inclouen el cònjuge o parella de fet dins del dret a gaudir d’una reducció de la jornada de treball diària per raons de guarda legal.

També tenen dret les persones treballadores que tinguin necessitats de cura respecte dels fills i filles majors de dotze anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, així com d’altres persones dependents quan, a aquest darrer cas, convisquin al mateix domicili, i que per raons d’edat, accident o malaltia no es puguin valer per si mateixos.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.