Criteris a la deducció d’IVA per als vehicles d’ús mixt cedits a empleats

  • 26/09/2023
  • gestiobcn.com
  • 0

 

En aquest article tractarem els criteris que han de seguir les empreses i professionals per deduir l’IVA en l’adquisició, l’arrendament o la cessió d’ús de vehicles o motocicletes (béns d’inversió) que s’utilitzin totalment o parcialment (ús mixt) en el desenvolupament activitat empresarial o professional, cedits a empleats.

 

En un article anterior, ja tractem la retribució en espècie  de vehicles cedits a treballadors. En aquesta ocasió ens centrarem en la deduïbilitat de l’IVA per part de l’empresari o professional.

Arran de les últimes sentències de l’Audiència Nacional i del Tribunal Econòmic Administratiu, que han tingut jurisprudència, l’Agència Tributària ha publicat una nota interna on aclareix els criteris que està tenint en compte per admetre o rebutjar el que es poden deduir les empreses a les quotes d´IVA suportades en adquirir un vehicle.

Actualment la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, permet la deduïbilitat de la quota suportada en el moment de l’adquisició del bé, arrendament de vehicles, els seus remolcs, ciclomotors o motocicletes, vehicles mixts i tot terreny en funció del grau d’afectació, que aquest pot ser superior a la presumpció legal del 50% (recollida a l’art. 95. Tres.2a LIVA), fins a assolir la totalitat de la quota suportada sempre que es pugui provar un grau d’utilització més gran.

Tot i això, aquesta presumpció pot ser modificada per l’Administració Tributària en funció del grau d’afectació del vehicle a l’activitat empresarial.

La nota de l’Agència Tributària estableix un canvi aplicant el criteri de disponibilitat del vehicle per part del treballador per al seu ús privat de manera que la deduïbilitat de l’empresari es determina en funció del temps en què es troba a disposició del treballador, en funció de la jornada laboral de cada empleat que gaudeixi de l´ús, segons el conveni col·lectiu.

Per això, s’han tingut en compte, per a treballadors i directius, les hores laborables previstes al conveni col·lectiu aplicable a l’empresa i el temps de disponibilitat per als treballadors, concretat en caps de setmana, festius, vacances i l’horari fora de la jornada de treball, en dies feiners.

El que estigui fora d’aquest horari laboral no és deduïble i s’ha d’imputar l’empleat com una retribució en espècie que percep el treballador.

Es determinarà el percentatge d’utilització per a fins particulars que realitza el treballador venint aquest determinat per la disponibilitat.

Per tant, la presumpció de deducció del 50% de la quota suportada pot ésser modificada i corregida per l’Administració Tributària segons el criteri de disponibilitat.

Correspon igualment a l’empresa acreditar la necessitat de l’ús del vehicle per a l’exercici de l’activitat laboral per part del treballador i, així mateix, correspon a l’obligat tributari acreditar que el vehicle no està disponible per a fins particulars.

El grau d´utilització en l´activitat s´ha d´acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Un cop provada la necessitat del vehicle per a l’exercici de l’activitat laboral i determinada l’existència d’un ús particular, el criteri aplicable per a la determinació del percentatge corresponent a la utilització per a fins particulars en vehicles d’ús mixt posats a disposició dels treballadors ( per a l´activitat laboral i per a fins particulars) és el de la disponibilitat per a tal ús privat que tindrà efecte en ambdues obligacions tributàries.

Si l’Administració acredita un grau d’afectació inferior al percentatge del 50 per 100 serà el que s’hagi d’aplicar, i s’ha d’adequar el percentatge de deduïbilitat aplicat a l’any d’adquisició del bé al grau d’afectació definitiva del bé a l’activitat econòmica en un exercici posterior .

En resum, s’haurà d’acreditar l’afectació del vehicle a l’activitat econòmica subjecta a l’impost, ja que si no s’acredita l’empresari o professional no podrà deduir cap quota.

 

Casos en què la presumpció d’afectació a l’activitat és del 100%, per la qual cosa es podrà deduir la totalitat de la quota:

  • Els vehicles mixtos utilitzats en el transport de mercaderies.
  • Els utilitzats per al transport de viatgers i d’ensenyament de conductors o pilots.
  • Els utilitzats pels seus fabricants per a la realització de proves, assaigs, demostracions o en la promoció de vendes, pels representants o agents comercials en els desplaçaments professionals i els utilitzats en serveis de vigilància.

Pel que fa a la deducció de l’IVA suportat per les despeses d’utilització del vehicle (reparacions i recanvis, combustibles, despeses d’aparcament i peatges), les quotes suportades per fer una reparació seran deduïbles sempre que el consum s’afecti al desenvolupament de l’activitat empresarial. 

Si aquesta informació ha estat del teu interès pots compartir-la. Si necessites informació més detallada contacta amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.