Noves bonificacions a la contratació 2023

  • 18/10/2023
  • gestiobcn.com
  • 0

 

El passat 1 de setembre van entrar en vigor una sèrie de mesures per incentivar la contractació laboral publicades al Reial decret llei 1/2023, 1 de gener de 2023.

La norma recull incentius per promoure la incorporació de persones amb baixa ocupabilitat al mercat laboral, posant èmfasi en les contractacions indefinides i els col·lectius vulnerables. També incorpora noves obligacions i requisits per a les empreses i entitats que es vulguin beneficiar d’aquestes bonificacions que intentarem resumir en aquesta entrada.

 

En primer lloc, podran ser beneficiaris de les bonificacions i incentius a les cotitzacions que estableix la norma, en cas de complir els requisits establerts:

Les persones treballadores per compte propi o autònoms.

Les societats laborals o cooperatives per la incorporació de persones sòcies treballadores o de treball.

Empreses i entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

 

Les bonificacions a la contractació de la Seguretat Social passen a ser quantitats fixes.

En cas de contractació a temps parcial, les quantitats es redueixen de manera proporcional a la jornada establerta. En tot cas, no s’incentivaran les jornades parcials inferiors al cinquanta per cent de la jornada a temps complet, llevat dels supòsits de permisos per conciliació.

Per poder aplicar les bonificacions, les empreses i les entitats no han d’haver estat inhabilitades per obtenir subvencions i ajuts públics, s’han de trobar al corrent de pagament i comptar amb un Pla d’Igualtat quan aquest sigui obligatori.

Queden excloses les contractacions que afectin cònjuge, ascendents, descendents i altres parents fins a segon grau dels qui tinguin el control empresarial, tinguin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o de les empreses que revesteixin la forma jurídica de la societat.

També en queden excloses les persones que en els dotze mesos anteriors hagin prestat servei a la mateixa empresa o entitat mitjançant contracte indefinit o en els darrers sis mesos, en cas de ser amb contracte de durada determinada o contracte formatiu.

Igualment, s’exclouran les persones que hagin causat baixa amb un contracte indefinit en un termini de tres mesos previs a la contractació bonificada per a un altre empleat. No sent aplicable l’acomiadament reconegut o declarat improcedent, o acomiadament col·lectiu.

Cal mantenir la persona destinatària de l’incentiu en situació d’alta almenys tres anys des de la data d’inici del contracte bonificat.

A efectes de mesurar el manteniment de l’ocupació no es tindran en compte les extincions per:

Acomiadament per causes objectives.

Acomiadaments disciplinaris no declarats o reconeguts improcedents.

Acomiadaments col·lectius no declarats no ajustats a dret.

Dimissió, jubilació, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de les persones treballadores.

Resolució durant el període de prova.

Jubilació, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de l´empresari.

Expiració del temps convingut en cas de contractes formatius o de durada determinada.

Fi de la crida de persones treballadores amb contracte fix-discontinu.

Subrogacions, per les causes legals estipulades.

Contractes a persones amb discapacitat de centres especials CEE que passin a ser contractades per una empresa ordinària.

 

Bonificacions més destacades a la contractació indefinida

La contractació indefinida de persones aturades i inscrites a l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos durant els divuit mesos anteriors a la contractació donarà dret a una bonificació en la cotització, de 110 euros/mes durant tres anys.

Quan aquests contractes es concertin amb dones o amb persones de 45 anys o més, la bonificació indicada serà de 128 euros/mes durant tres anys.

Víctimes del terrorisme 128 euros/mes durant quatre anys.

Joves menors de 30 anys beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la bonificació és de 275 euros/mes durant tres anys.

Persones amb capacitat intel·lectual límit, aturades i inscrita a l’oficina d’ocupació, la bonificació és de 128 euros/mes durant quatre anys.

Readmissió de persones treballadores després d’haver cessat a l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta, la bonificació és de 138 euros/mes durant dos anys.

Persones més grans de 55 anys amb incapacitat permanent reincorporades a la seva empresa en una altra categoria, la bonificació és de 138 euros/mes durant dos anys.

Persones més grans de 55 anys que recuperin la seva capacitat i poguessin ser contractades per una altra empresa, la bonificació és de 138 euros/mes durant dos anys.

Persones en situació d’exclusió social, la bonificació és de 128 euros/mes durant quatre anys.

 

Bonificacions més destacades a la contractació temporal

Per substituir una persona de baixa per risc durant l’embaràs, risc en la lactància, naixement o cura del menor lactant. La persona contractada ha d’estar aturada i menor de 30 anys.

La bonificació és de 366 € al mes durant el període de substitució

 

Persones treballadores substituïdes durant el naixement, cura del menor, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància.

La bonificació és de 366€ al mes durant el període en què se superposin el contracte de substitució i la prestació per a la cotització de persones treballadores, socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives.

Està pendent de resposta per part del Ministeri a les consultes realitzades respecte a si a aquesta bonificació, també és aplicable l’exclusió a persones vincules en els últims 6 mesos a la mateixa empresa o entitat.

Per substituir treballadors amb discapacitat que tinguin suspès el contracte de treball per incapacitat temporal. La persona contractada per fer la substitució ha d’estar aturada i tenir una discapacitat. La bonificació és de 366 euros/mes durant el període de superposició del contracte de substitució i la incapacitat temporal.

Persones en situació de risc a l’embaràs o lactància, destinades a un lloc de treball o funcions diferents i compatibles amb el seu estat, es podran bonificar amb 138 euros/mes durant el canvi de lloc.

Persones que per raó de malaltia professional es produeixin un canvi al lloc de treball, es podran bonificar amb 138 euros/mes durant el canvi de lloc.

 

Bonificacions per a la realització del contracte de formació en alternança

El contracte de formació en alternança donarà dret, durant la seva vigència, incloses les seves pròrrogues, a una bonificació de 91 euros/mes. Així mateix, el contracte esmentat donarà dret a una bonificació de 28 euros/mes en les quotes de la persona treballadora a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta.

Aquestes bonificacions no s’apliquen als contractes de formació en alternança quan se subscriguin en el marc de programes públics mixtos d’ocupació-formació.

 

Bonificació per la transformació en indefinits de contractes formatius i de relleu

La transformació en indefinits de contractes formatius a la finalització de la seva durada, sigui quina sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització de 128 euros/mes durant tres anys. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 147 euros/mes.

En el supòsit de persones treballadores amb contracte formatiu i posades a disposició d’empreses usuàries, aquestes tenen dret a bonificacions idèntiques quan concertin amb aquestes persones treballadores un contracte de treball per temps indefinit.

La transformació en indefinits de contractes de relleu, sigui quina sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització de 55 euros/mes durant els tres anys següents. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 73 euros/mes.

 

Si aquesta informació ha estat del vostre interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada podeu contactar amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.