Nou tipus de gravamen reduït a partir del 2023 per a l’Impost sobre Societats

 

L’ Impost sobre Societats és un tribut que grava les rendes obtingudes per les empreses o entitats jurídiques ubicades a Espanya. El fet imposable és el benefici obtingut, és a dir, ingressos menys despeses, obtenint el resultat comptable que pot ser un benefici o una pèrdua. En cas de pèrdues, no s’haurà de pagar res per aquest impost, si bé s’ha de presentar igualment la declaració, sempre que s’hi estigui obligat.

 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023, s’introdueixen novetats que afecten l’Impost sobre Societats, entre les quals hi ha una baixada del tipus de tributació introduint les modificacions següents a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’I Impost sobre Societats.

Partint que el tipus general de gravamen per als contribuents d’aquest impost és del 25%, amb efectes des de l’1 de gener del 2023 i vigència indefinida, s’introdueix un tipus de gravamen reduït del 23 per cent per a les entitats que  l’import net de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1 milió d´euros.

Els tipus de gravamen del 23% no són aplicables a les entitats que tinguin la consideració d’entitat patrimonial.

Aquesta mesura tampoc no afecta entitats que el seu exercici s’iniciï el 2022 i finalitzi el 2023 (22/23). La mesura s’entén que afecta els exercicis que inicien des de l’1 de gener de 2023. Per tant, els afectarà a partir de l’exercici 23/24.

L´import net de la xifra de negocis és un indicador que recull els ingressos d´una empresa per venda de béns o prestació de serveis durant un període de temps determinat. No s’hi inclou l’IVA i es considera en negatiu les devolucions de vendes, els ràpels i els descomptes atorgats. Tampoc no s’hi inclouen les vendes d’actius, les subvencions per fer inversions ni els ingressos financers.

Pel que fa als crèdits per pèrdues activats d’exercicis passats, s’hauran d’actualitzar al 23%, ja que estaran calculats i registrats al tipus del 25%. D’aquesta manera la seva compensació el 2023 i els exercicis següents serà la correcta.

Si aquesta informació ha estat del vostre interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada podeu contactar amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.