El Crowdfunding de recompensa

.

Tot i que el Crowdfunding l’ hem tractat en blocs anteriors, volem donar una nova pinzellada als aspectes fiscals, vist els dubtes que genera aquest aspecte, sobretot per la manca de regulació. Una regulació que esperem pugui aparèixer a la fi del 2017 i inicis del 2018.

Recordem que el Crowdfunding es tracta d’una campanya de captació de finançament i recursos, a través de plataformes d’internet i mitjans electrònics, dirigida a una pluralitat de persones per a la realització d’un projecte que durà a terme una persona física o jurídica.

Hi ha diferents modalitats de Crowdfunding:

.

  • Crowdfunding d’inversió: a través de capital o préstecs i amb una finalitat lucrativa. Aquesta modalitat està regulada per la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial (LFFE).
  • Crowdfunding de no inversió: basat en la captació de donacions i ajudes. Aquesta modalitat queda fora de la regulació de la LFFE i per tant pràcticament no està regulat.

.

En aquest blog tractarem el Crowdfunding de no inversió principalment dut a terme per entitats sense ànim de lucre.

El funcionament és el següent: Els aportants de fons, mecenes en aquest cas, a través d’una plataforma de finançament que funciona com un mercat virtual d’Internet, es capten donacions i ajudes destinades als beneficiaris que són els destinataris dels fons.

Aquestes donacions efectuades poden anar vinculades o no a unes recompenses i això es dóna quan els aportants reben un bé o un servei en contraposició a la seva aportació.

Quan les quantitats aportades tinguin dret a una recompensa, hi ha una certa contraprestació, per la qual cosa estem davant d’una transmissió patrimonial onerosa. En cas que el lliurament de quantitats sigui sense contraprestació, estaríem parlant d’una donació pura.

Però també ens podem trobar amb operacions mixtes, que són aquelles aportacions realitzades per valor superior al dels béns i serveis obtinguts com a recompensa, és a dir, donació i recompensa alhora.

Aquesta és la situació que ens trobem sovint i que genera dubtes de tributació.

Quan el valor de la recompensa és notòriament inferior al de l’aportació, estaríem davant de possibles donacions amb causa onerosa o crematística. En aquests casos hem de considerar:

* Les donacions amb causa onerosa i remuneraria tributen com a donacions: si el beneficiari és una persona física, Impost sobre Donacions; i si és una persona jurídica, les quantitats obtingudes estaran subjectes a l’Impost de Societats, tot i que seran rendes exemptes.

* Les donacions on hi hagi recíproques prestacions només tributaria com a donacions l’excés respecte del valor de les prestacions. La part de les aportacions que es correspongui amb el valor de la recompensa, estaríem davant els efectes fiscals propis de l’adquisició de qualsevol bé o servei, per tant subjecte a l’Impost de Societats i subjecte a IVA. En la mesura que les donacions s’efectuen en diners, els lliuraments de diners no estan sotmesos a IVA.

* El criteri a aplicar al valor de la recompensa, serà el valor de mercat.

.

A efectes fiscals, en el cas de donacions, cal tenir en compte que qui fa la donació és l’aportant no la plataforma, i per tant, cal que el beneficiari tingui totes les dades dels aportants per poder emetre el certificat de donacions en el cas que sigui necessari.

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

 

This site is registered on wpml.org as a development site.