Relació laboral o contracte de voluntariat?

.

 

L’estudi sobre l’activitat desenvolupada en els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre que va elaborar el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social al juliol de 2014, va suscitar l’obligatorietat d’adequar a les normes laborals vigents les prestacions desenvolupades per les persones vinculades a les entitats sempre que l’activitat tingui caràcter laboral.

.

 

Així, aquestes entitats han de determinar si els seus tècnics, auxiliars, col·laboradors i fins els mateixos esportistes han de cursar alta a la Seguretat Social o adherir-se a un contracte de voluntariat.

 

Quan té caràcter de laboral una activitat, prestació o tasca que realitza un monitor, entrenador o qualsevol persona vinculada a una entitat esportiva?

Segons l’Estatut dels Treballadors existeix relació laboral quan la prestació sigui voluntària, retribuïda, per compte d’altri i dependent.

.

Voluntarietat. L’activitat es desenvolupa amb el consentiment de la persona treballadora. Òbviament, aquest element també és propi de l’activitat de voluntariat, i és requisit comú a la prestació laboral i de voluntariat.

.

Retribució. És la totalitat de les percepcions econòmiques per la prestació laboral. Segons jurisprudència del Tribunal Suprem – sentència 2-4-2009-, el rellevant és si la causa del pagament és el treball realitzat, i no és rellevant que la quantia sigui o no elevada.

Quan la causa de l’abonament és la compensació de despeses generada pel desenvolupament de l’activitat, no serà considerada salari, no havent relació laboral i sent el vincle de voluntari. En aquest supòsit l’entitat haurà de poder acreditar les despeses concretes que han estat compensades a la persona voluntària. Sent necessari per a això, que l’entitat sol·liciti al voluntari els justificants de les despeses davant d’una eventual inspecció, ja que correspon a l´entitat la càrrega probatòria que el pagament obeeix a una compensació per despeses i no a la retribució del treball realitzat.

No té rellevància davant els tribunals per a la qualificació de l’activitat que:

– L’entitat no tingui ànim de lucre.

– Les quantitats abonades siguin insuficients per constituir mitjà de vida o que no arribin al Salari Mínim Interprofessional.

– Les persones que presten el servei tinguin altres ocupacions.

D’altra banda, serveixen com indici que són retribucions salarials, quan les compensacions es realitzen mensualment, ascendeixen a imports similars o es coneguin les quantitats prèviament a l’inici de l’activitat.

.

Prestació per compte d’altri

Això implica que els mitjans materials, infraestructura, capital, publicitat i captació d’esportistes són aportats per l’entitat i no per la persona que realitza la prestació. L’habitual és que siguin les entitats esportives les que assumeixin aquests riscos empresarials, estant en presència d’un altre dels elements requerits per qualificar la relació laboral.

.

Dependència

Existeix dependència quan l’activitat es presta amb submissió a les instruccions i direcció de l’entitat. Sent aquesta la que decideix sobre horaris, instal·lacions a utilitzar, composició d’equips, desplaçaments, organigrama, etc.

La dependència està estretament relacionada amb el treball per compte aliè, ja que normalment el treballador per compte d’altri estarà sota ordres i instruccions de l’entitat. Tenint el treballador per compte propi un major marge d’organització de la seva activitat, estant subjecta només a condicions generals pactades amb l’entitat.

.

Un cop analitzats els quatre punts anteriors, assenyalar que recull l’art. 1.3 de l’Estatut del Treballador com a supòsit exclòs de ser considerats relació laboral, els treballs realitzats a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge.

El voluntariat és un supòsit especial de treball benèvol que recull un conjunt d’activitats d’interès general, desenvolupades per persones físiques, que no es realitzen en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda.

Així, queda exclosa de l’aplicació del Dret del Treball l’activitat desenvolupada per les persones voluntàries, sense que a l’entitat li siguin exigibles les obligacions i responsabilitats pròpies de l’ocupador.

A Catalunya la Llei 25/2015, de 30 de juliol regula el voluntariat i el foment de l’associacionisme. Que es va desenvolupar en una publicació anterior. VEURE

En el contracte de voluntariat entre l’entitat i la persona que presta el servei s’ha d’especificar entre altres punts, el compromís d’incorporació del voluntari a l’entitat, hauran de fixar-se el conjunt de drets i deures que corresponen a cada part, el contingut de les funcions , activitats, temps de dedicació i la durada del compromís.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.