Category Archives: Fundacions

Obligacions de transparència de les entitats

Com dèiem en un blog anterior, la transparència millora la gestió interna de les entitats i, alhora, fa pedagogia entre els membres de la mateixa. La Transparència aporta rigor i, per tant, millora la gestió. . D’acord amb la Llei de Transparència, en aquest nou blog volem donar èmfasi a les obligacions per a les…
Llegir més

Donatius i col·laboracions a entitats no lucratives

Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d'ajudar a fomentar l'activitat d'interès general de l'entitat en l’assoliment de les seves finalitats. Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit. Per a les entitats declarades d'utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei…
Llegir més

Compliment de les Finalitats Fundacionals, càlcul del 70%

Les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis de la fundació, dotació patrimonial o reserves. No s’inclouen com a ingressos a efectes del càlcul…
Llegir més

Denominació d’una Fundació

Les fundacions d’àmbit català, d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la denominació no ha d’induir a error sobre la naturalesa, les finalitats i les activitats de l’entitat. No pot consistir exclusivament en el nom d’un territori i no pot incloure…
Llegir més