Category Archives: Fundacions

Donatius i col·laboracions a entitats no lucratives

Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d'ajudar a fomentar l'activitat d'interès general de l'entitat en l’assoliment de les seves finalitats. Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit. Per a les entitats declarades d'utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei…
Llegir més

Compliment de les Finalitats Fundacionals, càlcul del 70%

Les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis de la fundació, dotació patrimonial o reserves. No s’inclouen com a ingressos a efectes del càlcul…
Llegir més

Denominació d’una Fundació

Les fundacions d’àmbit català, d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la denominació no ha d’induir a error sobre la naturalesa, les finalitats i les activitats de l’entitat. No pot consistir exclusivament en el nom d’un territori i no pot incloure…
Llegir més

El Crowdfunding de recompensa

. Tot i que el Crowdfunding l’ hem tractat en blocs anteriors, volem donar una nova pinzellada als aspectes fiscals, vist els dubtes que genera aquest aspecte, sobretot per la manca de regulació. Una regulació que esperem pugui aparèixer a la fi del 2017 i inicis del 2018. Recordem que el Crowdfunding es tracta d'una…
Llegir més