.

La Comptabilitat Analítica o per centres de cost és la comptabilitat ordenada amb el criteri de la naturalesa de la despesa o ingrés o el tipus de moviment econòmic en general (comptabilitat general), però a més amb el criteri de les diferents activitats o projectes que es desenvolupin en l’entitat (desglossament de la comptabilitat general). Amb aquest sistema podrem saber i analitzar les despeses i ingressos de cada un dels projectes o activitats que desenvolupi l’entitat, ja que de vegades la comptabilitat general no és suficient si volem saber com estan distribuïts els ingressos i despeses entre els diferents projectes, activitats o serveis.

És per això que la Comptabilitat Analítica determina en quina activitat, projecte o programa s’ha produït la despesa o l’ingrés, de manera que puguem portar un control amb idèntics criteris classificatoris als establerts en el pressupost i amb els que haurem de presentar els resultats o justificar les subvencions.

Portar una comptabilitat analítica és molt important per a la gestió de subvencions, i potser l’eina més adequada. D’aquesta manera podem saber en tot moment el marge econòmic que encara ens queda per a una activitat o si ens hem desviat respecte a les previsions; i és una eina molt útil també per a la justificació de les ajudes rebudes, atès que podem extreure la informació d’un projecte determinat, simplificant-nos les tasques de localitzar i preparar la documentació necessària per a la justificació.

De vegades resulta difícil saber quin percentatge d’un ingrés o d’una despesa s’ha d’imputar a cada projecte. Per exemple, quan dues activitats es desenvolupen en un mateix espai compartiran despeses de llum, Internet, telefonia, etc. i caldrà estimar que quantia imputar a cadascuna d’elles en funció d’un determinat criteri de repartiment definit per la mateixa entitat, si és el cas.

Per tant, després de l’exposat fins al moment, a través d’ella separarem ingressos i despeses per activitats i per projectes, de tal manera que ens reportarà resultats individualitzats que ens permetran reflectir aquests en el pla d’actuació, la memòria anual, càlcul d’impostos , entre d’altres.

En la memòria anual que forma part dels Comptes Anuals, s’ha d’informar de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les activitats ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i, si cal, per àrees geogràfiques d’actuació.

També ens ajuda a separar les activitats de cara a la confecció dels impostos (les activitats econòmiques que van subjectes a IVA i les que no, i al càlcul de l’impost de societats, per exemple) ja que podem establir una relació, entre comptabilitat i fiscalitat, on veurem la importància de la comptabilitat analítica a l’hora de liquidar impostos, ja que la mateixa ens pot determinar que ingressos i despeses pertanyen a una activitat exempta o una activitat no exempta de l’Impost sobre Societats.

Les entitats acollides al règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, Llei 49/2002, en el seu article 3.10º, imposa l’obligatorietat d’elaborar anualment una Memòria econòmica, si es vol gaudir d’aquest règim fiscal especial , en la qual s’especifiquin els ingressos i despeses de l’exercici, de manera que es puguin identificar per categories i per projectes.  

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.