Com esmentàvem un altre blog anterior, qualsevol associació pot realitzar activitats econòmiques en compliment de les seves finalitats, i com a condició d'entitat sense ànim de lucre, els beneficis d'aquesta activitat es destinaran a les finalitats de l'associació i no es repartiran entre els socis.

 

Però volem aprofundir més en la idea de dur a terme una activitat econòmica per part d’una entitat que no te ànim de lucre.

Conceptualment, una activitat econòmica consisteix en qualsevol actuació en què es facin servir mitjans materials o personal de l'associació, amb la finalitat d'intervenir en la distribució de béns o serveis. Sempre que l’associació organitzi pel seu compte alguna activitat que suposi vendre alguna cosa o prestar algun servei i cobrar per aquest, estarà realitzant una activitat econòmica.

Res impedeix que les associacions desenvolupin activitats econòmiques per aconseguir la consecució del fi comú principal no lucratiu encara que, naturalment, el benefici obtingut mitjançant la realització de l'activitat econòmica s’hagi destinar íntegrament a la realització del fi comú associatiu.

La Llei prohibeix que es facin atribucions patrimonials als socis amb càrrec a allò obtingut en l'exercici de l'activitat econòmica necessària per a la consecució del fi comú.

Dit això però, no és apropiat constituir una associació per a desenvolupar una activitat mercantil amb caràcter principal, ja que aquestes entitats es pressuposa que han de perseguir una finalitat diferent a la merament lucrativa, tot i que naturalment no s’exclou la realització d’una activitat econòmica en règim d’accessorietat.

Es dona sovint que es constitueixi una associació i amb el temps canviïn els seus condicionants, sorgint al necessitat de donar-li un altre forma jurídica com pot ser una cooperativa.

A modus de pinzellada direm que la diferència fonamental entre associació i cooperativa, és que l'associació és un dret fonamental dels ciutadans per desenvolupar, afavorir o aconseguir una finalitat social col·lectiu, mentre que la cooperativa de treball és una forma jurídica societària, sota la qual es desenvolupa una activitat en la qual l'organització, els mitjans de producció i el treball el presta la mateixa persona sòcia.

 

Quines activitats estarien considerades com a activitats econòmiques, a modus d’exemple?

  • La venda de material (samarretes, pins..), loteria, rifes, etc.
  • L’arrendament de béns.
  • L’edició una revista publicitària.
  • L’organització d’una festa on es venen begudes.
  • L’explotació un bar dins del seu local exclusivament per als seus socis.

 

Malgrat que l'objectiu és obtenir recursos per a la realització de les activitats socials, estem davant la realització d'activitats econòmiques i, per tant, davant la obligatorietat de complir amb els requisits fiscals pertinents, com per exemple:

  • Presentar la corresponent declaració censal (model 036) per comunicar al Ministeri de l'inici de l'activitat i, si s'escau, les possibles modificacions o la baixa.
  • Complir amb les obligacions corresponents relatives al model 347 i IVA.
  • Complir, si escau, amb la presentació de l'Impost sobre Societats i, si escau, pagar la corresponent quota positiva.

 

A efectes de l’Impost de Societats, les rendes obtingudes per l'entitat estaran exemptes, sempre que procedeixin de la realització del seu objecte o finalitat específica i no derivin de l'exercici d'una activitat econòmica ni del seu patrimoni.

Les quotes que satisfacin els associats, generalment constituiran rendes exemptes.

Les subvencions d'organismes públics i ajudes rebudes, així com tot tipus de donacions d'empreses, col·laboradors particulars i entitats, per finançar les activitats que constitueixen el seu objecte social relatiu a l'organització i contractació d'actes festius, estaran subjectes i exempts de l'impost sobre societats sempre que no recaiguin en la realització d'una activitat econòmica.

Les altres rendes i ingressos derivats de d’una activitat econòmica, suposen l'ordenació per compte propi de mitjans materials o humans amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, per la qual cosa els ingressos derivats de la prestació d'aquests serveis estaran subjectes i no exempts en l'Impost sobre Societats. Igualment les donacions, subvencions o quotes que s'utilitzin per finançar aquestes activitats, estaran subjectes i no exemptes a l'impost.

 

ASSESSORÍA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *