IAE per a les associacions o entitats sense ànim de lucre

 

.

.

L’impost d’activitats econòmiques (IAE) és un impost que grava el mer exercici d’efectuar activitats econòmiques, a totes aquelles entitats que efectuïn el lliurament de béns o prestació de serveis, encara que aquestes siguin prestades en compliment dels fins socials de l’entitat.

Per tant, si una entitat exerceix una activitat econòmica, s’haurà de donar d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques i, en determinats casos, tributar.

Actualment estan exemptes de pagament de l’IAE, entre altres, les associacions que tinguin un import net de xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros. De totes maneres, encara que l’entitat estigui exempta de pagament, cal presentar l’alta per comunicar a l’administració les activitats que es van a realitzar, mitjançant el model 036.

Pel que fa a les associacions declarades d’utilitat pública, i d’acord amb la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, les entitats sense ànim de lucre estaran exemptes de l’Impost sobre Activitats econòmiques per les explotacions econòmiques a què es refereix l’article 7 d’aquesta llei. No obstant això, aquestes entitats han de presentar declaració d’alta d’aquest impost i declaració de baixa en cas de cessament en l’activitat.

Qualsevol associació pot realitzar activitats econòmiques en compliment de les seves finalitats, i com a condició d’entitat sense ànim de lucre, els beneficis d’aquesta activitat es destinaran a les finalitats de l’associació i no es repartiran entre els socis.

Podem considerar que tenim ingressos per activitats econòmiques quan es realitza per exemple venda de loteria, edició i venda de revistes, serveis de bar en festes, organització d’actes i jornades cobrant entrada, impartir classes, elaboració d’informes o estudis, etc.

Quan l’entitat té l’obligació de donar-se d’alta, es presentarà la corresponent declaració censal d’alta per cadascuna de les activitats, mitjançant el model 036. Al mateix temps l’entitat tindrà obligació de comunicar les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència a l’efecte de l’IAE.

Caldrà indicar si l’activitat es desenvolupa dins o fora d’un local determinat, i la localitat on aquesta s’exerceix principalment, i qualsevol variació caldrà comunicar-la a l’Administració Tributària mitjançant una nova declaració censal on es comuniquin la baixa o variacions, en el termini de un mes a partir que es produeixi aquesta.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.