Les Subvencions rebudes i el seu tractament en l’IVA

Des del 2005, d’acord amb la normativa comunitària i amb una sentència del Tribunal de Justícia de la UE,  fins al 2014, sols estaven subjectes a IVA les subvencions vinculades al preu formant part de la base imposable del IVA, i considerant com a no subjectes a IVA la resta de subvencions que no podien limitar la deducció de l’IVA suportat.

Podem dir que una subvenció està vinculada al preu quan s’acrediti l’existència d’una relació directa entre el preu del servei o del bé subvencionat i l’import de la subvenció rebuda.

Arran però d’una resolució del TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) del 2014, s’han inclòs com a subjectes a IVA no sols les subvencions vinculades al preu sinó també aquelles subvencions vinculades al dèficit d’explotació que, com diu el nou redactat de l’article 78, tres, 4t de la Llei d’IVA, “no s’inclouran en la base imposable les subvencions no vinculades al preu de les operacions, no considerant com a tal, els imports pagats per un tercer en contraprestació de dites operacions”, podent-se així considerar part de la subvenció com a subvenció de preu i per tant també estar subjectes a IVA.

.

Les fundacions com a entitats que per la seva naturalesa son receptores de subvencions, aquest gir representa un impacte rellevant, creant-se una situació d’incertesa del criteri a aplicar.

Per tant podem trobar-nos amb subvencions vinculades a una prestació de serveis susceptible de quedar subjecta a IVA, i subvencions de capital o estructura on es pot donar un activitat dual amb activitats considerades subjectes i altres no subjectes, havent doncs d’analitzar totes les activitats.

Cal analitzar doncs individualment cada subvenció:

              * Quin servei s’ha de realitzar.

             * Veure per a què es concedeix la subvenció.

             * Si son per a compensar dèficit, generalment no es consideren vinculades al preu quan cobreixen despeses d’estructura                       bàsica.

             * Si son susceptibles a una contraprestació de serveis, independentment de que es cobri o no, s’ha de veure si el servei està                  subjecte a IVA o n’està exempt.

              * Analitzar qui serà el beneficiari.

.

A modus d’exemple i d’acord amb la doctrina actual, ens trobem amb els següents casos:

* les subvencions rebudes per les empreses que ofereixen servies d’inserció laboral, per a realitzar formació i col·locació de desocupats, es consideren subvencions vinculades al preu, ja que te la mateixa naturalesa que una contraprestació de servei. (DGT V2263/2016; v4149/2015)

* Les subvencions rebudes a una Fundació que promociona un congrés tecnològic, per serveis de promoció per a la realització d’un congrés, es consideren subvencions vinculades al preu (DGT V3174/2016)

* Les subvencions que rep una empresa adjudicatària per fer una carretera, per a compensar el dèficit per import pagat en excés en adjudicacions, no es considera vinculada al preu (DGT V5183/2016)

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

 

This site is registered on wpml.org as a development site.