Prestació per maternitat i paternitat

  • 22/02/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

.

Aprofitem l’ampliació del permís de paternitat per donar la redacció correcta al present blog, publicat amb anterioritat.

.

La Llei 9/2009 d’ampliació del permís de paternitat va entrar en vigor en data 1 gener 2017 tal com estableix la disposició final onzena de la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

Així, el treballador tindrà dret a un permís de paternitat de quatre setmanes ininterrompudes, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment.

.

La prestació per maternitat protegeix la pèrdua de rendes o ingressos que pateixen les treballadores i treballadors integrats en el Sistema de la Seguretat Social, quan se suspèn el seu contracte o s’interromp la seva activitat en els supòsits de: Naixement, Adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.

També es protegeix en adopcions o acolliments formalitzats a través d’institucions estrangeres. Així mateix, cal aquesta prestació quan es tracti d’una tutela sobre un menor, si el tutor és un familiar que, d’acord amb la legislació civil, no pugui adoptar el menor.

.

Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

– Estar afiliats i en situació d’alta o assimilada.

– Si són menors de 21 anys no necessiten període mínim de cotització.

– Entre els 21 i els 26 anys han d’acreditar un període de cotització 90 dies de cotització al llarg dels últims 7 anys o 180 dies al llarg de la seva vida laboral.

– A partir dels 27 anys 180 dies de cotització al llarg dels últims 7 anys o 360 dies al llarg de la seva vida laboral

– Es trobin al corrent en el pagament de les quotes, si són els responsables de l’ingrés de les cotitzacions.

.

La prestació neix el mateix dia de l’inici del descans i, amb caràcter general, tindrà una durada de fins a 16 setmanes ininterrompudes.

– 2 setmanes més per cada fill, a partir del segon, si es tracta d’un part, adopció o acolliment múltiples.

– 2 setmanes addicionals, en el supòsit de discapacitat / dependència del fill.

– Fins a un màxim de 13 setmanes en hospitalització del nounat.

Cal destacar la possibilitat de gaudir de la prestació per maternitat a temps parcial, que s’ampliarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitzi i el gaudi del descans de manera simultània o successiva, pels progenitors, adoptants o acollidors.

En aquest cas, ambdós tenen la condició de beneficiaris del subsidi i s’exigeix ​​que reuneixin de forma independent els requisits exigits.

A la maternitat biològica, l’opció la pot exercir la mare, si bé ho ha de comunicar abans d’iniciar-se el descans. En queda exclòs el període de sis setmanes posteriors al part.

.

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora.

En cas de part múltiple i d’adopció o acolliment de més d’un menor, es concedeix un subsidi especial per cada fill o menor, a partir del segon, igual al que correspongui percebre pel primer, durant un període de 6 setmanes.

Hi ha la prestació per maternitat no contributiva que es reconeix en els supòsits de maternitat biològica quan la treballadora acredita els requisits indicats per a la maternitat contributiva, excepte el del període mínim de cotització.

L’import de la prestació és del 100% de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM).

Això no obstant, si la base reguladora que estigui establerta per a la incapacitat temporal és inferior, es prendrà aquesta.

La durada de la prestació és de 42 dies naturals a tallar des del part.

S’incrementa en 14 dies si el naixement del fill es produeix en una família nombrosa o monoparental, en els supòsits de part múltiple o si la mare o el fill estan afectats d’una discapacitat en un grau igual o superior al 65%.

.

La prestació per paternitat és independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

.

Protegeix la pèrdua de rendes o d’ingressos que pateixen els treballadors integrats en el Sistema de la Seguretat Social, quan se suspèn el seu contracte o s’interromp la seva activitat en els supòsits de naixement o adopció de fill o acolliment de menor, tant preadoptiu com permanent o simple.

També es protegeix quan deriven d’adopcions o acolliments formalitzats a través d’institucions estrangeres.

Així mateix, cal aquesta prestació quan es tracti d’una tutela sobre un menor si el tutor és un familiar que, d’acord amb la legislació civil, no pugui adoptar el menor.

.

Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

– Estar afiliats i en situació d’alta o assimilada.

– Acreditin un període mínim de cotització de 180 dies en els últims 7 anys o 360 dies al llarg de la seva vida laboral.

– Es trobin al corrent en el pagament de les quotes, si són els responsables de l’ingrés de les cotitzacions.

La prestació neix el mateix dia de l’inici del descans i es pot perllongar:

– Fins a quatre setmanes ininterrompudes, ampliables en 2 dies més per cada fill a partir del segon, en els casos de part, adopció, acolliment o tutela múltiple.

.

La prestació econòmica és del 100% de la base reguladora que, en general, és la base de cotització del mes anterior a l’inici del descans.

Els treballadors que exerceixi aquest dret podran fer-ho:

– Immediatament després de la finalització de la suspensió.

– Durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement o adopció de fill o per acolliment de menor, fins que finalitzi la suspensió del contracte per descans maternal.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.