Nova obligatorietat del registre diari de jornada

  • 21/03/2019
  • gestiobcn.com
  • 0

 

 

Mitjançant la publicació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, les empreses i entitats tenen l’obligació de registrar diàriament la jornada de les seves treballadors.   

 

Així, empresa i entitats han de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària.    

Aquest registre s’organitzarà i documentar mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, per decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors.   

L’empresa conservarà els registres dels seus treballadors durant quatre anys i hauran de romandre a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.      

L’incompliment d’aquesta obligació suposarà una infracció greu prevista a l’article 7.5 del text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS) – que queda modificada-, i pot ser sancionada amb una multa de entre 626 a 6.250 euros .    

Recordar que ja existia l’obligació de registrar les hores extraordinàries de forma diària, segons estableix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors.    

L’obligació de registre de jornada entrarà en vigor el 12 de maig de el 2019.   

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.