La importància d’una previsió de tresoreria

Realitzar una correcte previsió de tresoreria ens permet prendre millor les decisions ja que supervisa el flux de caixa de l’empresa o entitat de tal manera que ens permet dur un control intern del diner disponible en cada moment.

D’aquí la importància de dur a terme una precisa previsió de tresoreria, on tindrem en consideració els pagaments i cobraments previstos en un moment determinat i d’aquesta manera anticipar-nos a situacions de manca de liquiditat i millorar alhora la presa de decisions futures tant a curt termini com a llarg termini.

La previsió generalment es realitza amb un document, sovint en format Excel, on s’especifiquen els cobraments previstos (cobraments clients, cobraments d’ajuts, subvencions, donacions, quotes socis, etc..) i els pagaments previstos (a proveïdors, impostos, sous, subministraments, lloguers, etc..). Partint d’un romanent inicial, calcularem els diners que estan previstos entrar i els que estan previstos sortir, tant de caixeta com dels bancs, per arribar a saber el romanent disponible o la manca de liquiditat en un moment determinat.

Quan parlem de previsió de tresoreria, concretament de cobraments i pagaments, cal tenir clar que no sempre la data de la factura (emesa o rebuda) coincideix amb la data de cobrament o pagament prevista. Aquesta darrera data o moment, és el que hem de considerar a efectes del càlcul de la previsió de tresoreria, ja que és la garantia de disposar dels diners suficients per fer front als pagaments.

La previsió de tresoreria generalment s’elabora a nivell mensual, fent una relació de cobraments i pagaments previstos cada mes, arribant a un romanent disponible a final de mes, que s’arrossegarà a l’inici del mes següent. Aquesta informació es va actualitzant a fi efecte de partir d’un romanent inicial real, i es van ajustant les previsions a mida que disposem de més informació. El més habitual es fer una previsió mes a mes, però també és important tenir una estimació anual o bianual, de cara a valorar la viabilitat de projectes i inversions futures.

Vist el moment en que no disposarem de la suficient liquiditat per a fer front als pagaments, caldrà prendre les mesures necessàries mitjançant la negociació amb clients o proveïdors, o mitjançant l’obtenció de finançament extern. Caldrà analitzar si es tracta d’un moment puntual o no, ja que d’això dependrà la possibilitat de sol·licitar ajut puntual (utilitzar una pòlissa de crèdit, etc..) o plantejar-nos la necessitat d’obtenir més fonts de finançament o generar noves activitats que ens generin nous fluxes d’efectiu.

 

Sagarra i Montalvo Gestio BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.