Les fundacions i associacions, com a organitzacions no lucratives, pel fet de no tenir afany de lucre, no poden repartir beneficis, però si poden obtenir beneficis, part dels quals poden estar gravats per l’impost que a continuació en parlem.

 

.

L'Impost sobre Societats és un impost que grava les rendes obtingudes per les empreses o entitats jurídiques. El que tributa per aquest impost són els beneficis obtinguts, és a dir, ingressos menys despeses, obtenint el resultat comptable que pot ser un benefici o una pèrdua. Si hi ha hagut pèrdues, no s’haurà de pagar res per aquest impost, però caldrà fer la presentació de la declaració igualment, sempre que se n’estigui obligat.

.

Una entitat sense afany de lucre te certs avantatges pel que fa al Impost de Societats:

.

Els ingressos exempts de l’Impost sobre Societats són, amb caràcter general, els obtinguts en la realització d’activitats relacionades amb l’objecte social de l’entitat:

1. Els derivats de les activitats relacionades amb el seu objecte social: quotes de socis, subvencions i aportacions fundacionals.

2. Els derivats d’adquisicions i transmissions a títol lucratiu (donacions) relacionades amb el seu objecte social.

3. Els derivats de transmissions a títol onerós (vendes) de béns relacionats amb l’objecte social de l’associació i reinvertits en altres béns també relacionats amb el seu objecte social.

Es graven les rendes derivades d'aquelles activitats que s'entenen com explotacions econòmiques o les derivades del patrimoni de l'entitat (per exemple el lloguer de les instal·lacions) i no grava les rendes obtingudes amb les activitats compreses en l'objecte social de l'entitat, tot i que també cal declarar-les.

Al resultat comptable obtingut, se li haurà de fer una sèrie d'ajustaments (que poden ser permanents o temporals) obtenint la base imposable, a la qual (en cas que sigui positiva) s'aplicarà el tipus impositiu, que variarà en funció del règim fiscal que tingui en aquest cas l’entitat que hagi de presentar l'impost, obtenint la quota que sortirà a pagar.

En concret, les entitats no lucratives tenen dos règims fiscals possibles:

 • ·         el règim de les entitats parcialment exemptes.
 • el règim fiscal de la llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius al mecenatge.

El càlcul de l'impost diferirà si l'entitat està sotmesa per un o un altre règim, perquè les normes que els conformen preveuen diferents tipus impositius, diferents exempcions per determinades rendes, etc.

.

El règim fiscal de les entitats parcialment exemptes

Aquest règim és aplicable a:

 • Les associacions NO declarades d'utilitat pública, que son la majoria.
 • Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública que no hagin optat expressament o que no acompleixin els requisits  per fer-ho establerts a la llei 49/2002, de règim fiscals de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Declaració d’utilitat pública: és el reconeixement administratiu que una entitat està constituïda per assolir una finalitat d’interès general.

En aquest règim fiscal estan exemptes aquelles rendes (ingressos) que procedeixin de la realització d'activitats que constitueixin el seu objectiu social o finalitat específica, i també les que s'obtinguin a causa de transmissions de béns afectes a la realització d'aquesta finalitat social, sempre i quan aquests beneficis es destinin a noves inversions també relacionades amb aquell objecte social en uns terminis determinats establerts per la llei.

Però l'exempció no es podrà aplicar si els ingressos provenen d'una activitat econòmica encara que aquesta estigui relacionada amb el seu objecte social, i que el benefici obtingut es reinverteixi en la mateixa entitat.

Tampoc es consideraran exempts els rendiments obtinguts pel patrimoni de l'entitat (lloguers, interessos de comptes bancaris) ni les rendes obtingudes de transmissions que no es reinverteixin.

Les rendes no exemptes tributaran en aquest règim fiscal per un 25% del benefici obtingut.

Les entitats que estiguin sotmeses al règim fiscal de les entitats parcialment exemptes no hauran de presentar la declaració si acompleixen tots i cadascun dels requisits següents:

 • Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals.
 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.
 • Que totes les rendes no exemptes que obtingui estiguin sotmeses a retenció.

Per tant, qualsevol entitat parcialment exempta que obtingui rendes procedents d'activitats econòmiques o rendiments procedents de capital i que aquestes superin els 2.000 euros anuals o bé que no estiguin sotmeses a retenció, hauran de presentar declaració per aquest impost.

 .

El règim fiscal de la llei 49/2002

El règim fiscal especial establert per la llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge és aplicable bàsicament a:

 • Les fundacions
 • Les associacions Declarades d'Utilitat Pública
 • Les ONG's de desenvolupament inscrites en el registre corresponent.

En aquest règim fiscal estan exempts:

 • Donatius i donacions, i els ajuts econòmics procedents de convenis de col·laboració empresarial i de patrocini.
 • Quotes d’associats, col·laboradors i benefactors que no corresponguin a serveis d’activitats econòmiques no exemptes.
 • Rendes procedents d’explotacions econòmiques exemptes segons l’article 7 de la llei 49/2002.

Els avantatges d'aquest règim fiscal especial és que gaudeixen d'un tipus impositiu més reduït, del 10%, en aquelles rendes que no estiguin exemptes.

Si bé aquest règim especial ofereix més avantatges fiscals, com a contrapartida també té un nivell molt més exigent pel que fa a les obligacions de l'entitat, com ara la obligació de confeccionar i presentar, una memòria econòmica on es detalli l’origen de les rendes i l'aplicació de les despeses.

Les entitats que estiguin sotmeses al règim fiscal de la llei 49/2002, hauran de presentar en tots els casos la declaració per l'Impost de Societats.

La declaració de l'Impost de Societats és una declaració anual. Aquesta es fa mitjançant el model 200.

Es presenta:

-  Durant els 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors al tancament de l'exercici.

- Si la declaració de l'impost de societats de l'entitat surt positiva, fins que torni a haver de presentar una nova declaració a l'any següent, l'entitat haurà de fer tres pagaments a compte de properes declaracions, en els 20 primers dies dels mesos d'octubre, desembre i abril següents, mitjançant el model 202.

Les fundacions han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals. Se n’exceptuen les entitats que no estan obligades a presentar la declaració de l’Impost de Societats, les quals, però, han de portar almenys un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *