Prestació per cessament d´activitat per a Treballadors Econòmicament Dependents

 

.

En un blog anterior VEURE, assenyalàvem que des de l’entrada en vigor de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, es va modificar de forma rellevant, el règim legal de la prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. La reforma va eliminar l’obligació de protegir les contingències professionals per accedir a la prestació per cessament.

Així, els treballadors autònoms poden, voluntàriament, millorar l’àmbit de l’acció protectora incorporant la corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals i / o la prestació per cessament d’activitat.

En aquest blog, deixàvem pendent desenvolupar quina és la situació legal de cessament d’activitat per als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), la qual passem a desenvolupar a continuació.

 

 

Els TRADE es trobaran en situació legal de desocupació, a més de per la concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l’activitat econòmica o professional, per l’extinció del contracte subscrit amb el client del que depenguin econòmicament, en els següents supòsits:

.

 • Per la terminació de la durada convinguda en el contracte o conclusió de l’obra o servei.
 • Per incompliment contractual greu del client, degudament acreditat.
 • Per rescissió de la relació contractual adoptada per causa justificada pel client, d’acord amb el que estableix la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom.
 • Per rescissió de la relació contractual adoptada per causa injustificada pel client, d’acord amb el que estableix la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom.
 • Per mort, incapacitat o jubilació del client, sempre que impedeixi la continuació de l’activitat.

 

No es considera en situació legal de cessament d’activitat:

 

 • Aquells treballadors que cessin voluntàriament la seva activitat, llevat per incompliment contractual greu del client, degudament acreditat.
 • Als que després de cessar la seva relació amb el client i percebre la prestació per cessament d’activitat, tornin a comptar amb el mateix client en el termini d’un any, a comptar des del moment en què es va extingir la prestació, cas en què s’han reintegrar la prestació rebuda.

 

Les situacions legals de cessament d’activitat dels TRADE s’acreditarà a través dels següents mitjans:

 

 • La terminació de la durada convinguda en contracte o conclusió de l’obra o servei, mitjançant la seva comunicació al Servei Públic d’Ocupació.
 • L’incompliment contractual greu del client, que s’acreditarà mitjançant escrit del mateix en el qual ha de constar la data en què va tenir lloc el cessament, o amb l’acta de conciliació prèvia o mitjançant resolució judicial.
 • Per causa justificada del client, a través de comunicació escrita expedida pel client en un termini de deu dies des de la concurrència constant el motiu i la data del cessament. Si aquesta comunicació no s’ha produït, el treballador pot instar al client que compleixi amb el requisit i transcorreguts deu dies si el client no respon, el treballador podrà acudir a l’òrgan gestor informant de la situació i sol·licitar li sigui reconegut el dret de la protecció per cessament.
 • Per causa injustificada, mitjançant comunicació del client en el termini de deu dies des de la concurrència on constarà la indemnització abonada i la data del cessament d’activitat, o mitjançant acta de conciliació prèvia o resolució judicial. En cas de no produir-se la comunicació el treballador podrà seguir el mateix procés descrit en el punt anterior.
 • L’última situació és la mort, la incapacitat o la jubilació del client, mitjançant certificació de defunció del Registre Civil, o bé resolució de l’entitat gestora corresponent acreditativa del reconeixement de la pensió de jubilació o incapacitat permanent.

.

 

Assessoría a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.