Promocions per a Captació de Recursos en Entitats sense Ànim de Lucre

Les entitats solen tenir diverses fonts de finançament que poden provenir de donatiusquotes dels socis, subvencions, accions de promocions per captació de recursos, i també de l’activitat econòmica que, relacionada amb la seva finalitat social, dugui a terme la pròpia entitat, entre d’altres.

Un problema freqüent és la manca de diversificació d’aquestes fonts de finançament. Si es depèn massa d’una d’elles, per exemple, de les fonts públiques, és possible que algun factor extern, com ara un canvi de Govern o un canvi de polítiques, pugui posar en perill la viabilitat de l’entitat.

En aquest blog volem donar una pinzellada a la promoció d’actes o esdeveniments com a font de finançament generada per la mateixa entitat, donat que dependre bàsicament d’un sol tipus de finançament no és massa aconsellable. Amb aquest tipus de promocions, es cerca dependre el màxim possible de les fonts de finançament generades per la pròpia entitat.

La promoció d’esdeveniments solidaris persegueix captar recursos de persones pròximes a l’entitat, sòcies o no, simpatitzants, persones implicades o sensibles als projectes que es desenvolupen, usuàries, familiars, etc.

Organitzar un esdeveniment per a l’entitat com a canal per captar fons, és a dia d’avui una tècnica de fundraising altament recomanada i de gran importància per al tercer sector.

Triar aquest tipus d’estratègia requereix una reflexió prèvia en relació als ingressos i costos esperats de la mateixa a fi efecte de que el cost de l’activitat no superi la previsió d’ingressos. L’organització d’aquest tipus d’accions implica cert risc econòmic per la despesa que cal anticipar.

Requereix una planificació i organització prèvia, així com la dedicació de temps i esforç a la preparació de l’activitat. L’entitat promotora ha de tenir especial cura en què l’esdeveniment estigui d’acord amb els principis i valors de l’organització. És a dir, l’esdeveniment ha de guardar coherència amb la raó de ser de l’entitat, i ha de projectar una imatge adequada de la mateixa.

Alguns exemples de promocions podrien ser:

 • organitzar esdeveniments solidaris per captar fons i guanyar visibilitat com a institució sobre la problemàtica que volem donar a conèixer i sensibilitzar a la gent, ampliant així el capital social i aliats estratègics.
 • Organitzar un repte esportiu, on per cada kilòmetre corregut pels empleats d’una empresa, aquestes fan una donació determinada, per exemple. És una generació de valor de marca per les empreses que hi participen, a banda de les deduccions fiscals que es poden aplicar i la responsabilitat social corporativa generada.
 • Campanyes amb estratègies digitals mitjançant una landing page per rebre donacions, per donar-se d’alta com a soci, sms solidaris, etc. que es difonen a través de les xarxes socials.
 • Campanyes de donació d’aliments, roba, donacions al comprar un producte (via arrodoniments)
 • Signatura per causes
 • Concerts, sopars benèfics..
 • Venda de loteria
 • Organització de concerts, exposicions, esdeveniments esportius

A efectes comptables, d’acord amb la normativa vigent, els ingressos derivats de campanyes per a la captació de recursos en les seves diverses modalitats es registraran al compte 722 “Promocions per a captació de recursos”.

A aquest efecte, es poden crear comptes de quatre xifres o més per a campanyes i modalitats diferents.

Les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat per les entitats sense fins lucratius, regulen en la norma de registre i valoració 8a el tractament comptable dels ingressos propis de les entitats no lucratives, com segueix:

“En la comptabilització dels ingressos en compliment dels fins de l’entitat es tindran en compte les següents regles:

 1. els ingressos per lliuraments de béns o prestació de serveis es valoren per l’import acordat.
 2. Les quotes d’usuaris o afiliats es reconèixer com a ingressos en el període a què corresponguin.
 3. Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i de col·laboracions es reconeixeran quan les campanyes i actes es produeixin.
 4. En tot cas, s’han de fer les periodificacions necessàries. “

En quant a les implicacions fiscals, cada promoció tindrà la seva particularitat. La majoria dels recursos obtinguts es consideraran donacions i per tant estaran exempts de tributar per Impost de Societats.

Altres, com la venda de loteria, els ingressos nets generats amb la venda es consideraran com un rendiment derivat de l’exercici d’explotacions econòmiques, i per tant, en una entitat no acollida a la Llei d’Incentius Fiscals al Mecenatge, Llei 49/2002, tributarà per impost de societats.

Per a les entitats acollides, si el servei per captar fons està contemplat a l’article 7 de la Llei 49/20020 d’Incentius Fiscals al Mecenatge, sabem que:

“es consideraran explotacions econòmiques exemptes les rendes obtingudes per entitats sense fins lucratius que procedeixin de les següents explotacions econòmiques, sempre que siguin desenvolupades en compliment del seu objecte o finalitat específica:

 1. Les explotacions econòmiques de prestació de serveis de promoció i gestió de l’acció social, així com els d’assistència social i inclusió social que s’indiquen a continuació, incloent les activitats auxiliars o complementàries d’aquells, com són els serveis accessoris d’alimentació , allotjament o transport:
  1. Protecció de la infància i de la joventut.
  2. Assistència a la tercera edat.
  3. Assistència a persones en risc d’exclusió o dificultat social o víctimes de maltractaments.
  4. Assistència a persones amb discapacitat, inclosa la formació ocupacional, la inserció laboral i l’explotació de granges, tallers i centres especials en què desenvolupin la seva feina.
  5. Assistència a minories ètniques.
  6. Assistència a refugiats i asilats.
  7. Assistència a emigrants, immigrants i transeünts.
  8. Assistència a persones amb càrregues familiars no compartides.
  9. Acció social comunitària i familiar.
  10. Assistència a exreclusos.
  11. Reinserció social i prevenció de la delinqüència.
  12. Assistència a alcohòlics i toxicòmans.
  13. Cooperació per al desenvolupament.
  14. Inclusió social de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
 1. Les explotacions econòmiques de prestació de serveis d’hospitalització o assistència sanitària, incloent les activitats auxiliars o complementàries dels mateixos, com són el lliurament de medicaments o els serveis accessoris d’alimentació, allotjament i transport.
 2. Les explotacions econòmiques d’investigació científica i desenvolupament tecnològic.
 3. Les explotacions econòmiques dels béns declarats d’interès cultural d’acord amb la normativa del Patrimoni Històric de l’Estat i de les comunitats autònomes, així com de museus, biblioteques, arxius i centres de documentació, sempre que es compleixin les exigències establertes en aquesta normativa, en particular respecte dels deures de visita i exposició pública dels béns esmentats.
 4. Les explotacions econòmiques consistents en l’organització de representacions musicals, coreogràfiques, teatrals, cinematogràfiques o circenses.
 5. Les explotacions econòmiques de parcs i altres espais naturals protegits de característiques similars.
 6. Les explotacions econòmiques d’ensenyament i de formació professional, en tots els nivells i graus de el sistema educatiu, així com les d’educació infantil fins als tres anys, inclosa la guarda i custòdia de nens fins a aquesta edat, les d’educació especial, les d’educació compensatòria i les d’educació permanent i d’adults, quan estiguin exemptes de l’Impost sobre el valor afegit, així com les explotacions econòmiques d’alimentació, allotjament o transport realitzades per centres docents i col·legis majors pertanyents a entitats sense fins lucratius.
 7. Les explotacions econòmiques consistents en l’organització d’exposicions, conferències, col·loquis, cursos o seminaris.
 8. Les explotacions econòmiques d’elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes, fullets, material audiovisual i material multimèdia.
 9. Les explotacions econòmiques de prestació de serveis de caràcter esportiu a persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física, sempre que aquests serveis estiguin directament relacionats amb aquestes pràctiques i amb excepció dels serveis relacionats amb espectacles esportius i dels prestats a esportistes professionals.
 10. Les explotacions econòmiques que tinguin un caràcter merament auxiliar o complementari de les explotacions econòmiques exemptes o de les activitats encaminades a complir les finalitats estatutàries o l’objecte de l’entitat sense finalitats lucratives. No es considera que les explotacions econòmiques tenen un caràcter merament auxiliar o complementari quan l’import net de la xifra de negocis de l’exercici corresponent al conjunt passi de el 20 per 100 dels ingressos totals de l’entitat.
 11. Les explotacions econòmiques d’escassa rellevància. Es consideren com a tals aquelles l’import net de la xifra de negocis de l’exercici no superi en conjunt 20. 000 euros.”

En quant a la tributació de l’IVA no existeixen exempcions subjectives. En conseqüència, sempre que el servei per captar fons no es trobi exempt, d’acord amb el que estableix l’article 20 de l’IVA, les prestacions de serveis efectuades estaran subjectes i no exemptes a tributació per aquest impost.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.